Vitamin D og prostatakreft

I en nøstet kasus-kontroll studie undersøker vi sammenheng mellom vitamin D målt i lagrede serumprøver hos deltakerne og risikoen for prostatakreft.

Om prosjektet

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen hos menn. Det er visse holdepunkt for at vitamin D kan være med på å forebygge denne kreftformen. Det er bl.a. vist at prostatacellene kan omdanne vitamin D til det aktive vitamin D-hormonet og at de inneholder vitamin D reseptorer. Det har imidlertid vært betydelig usikkerhet rundt vitamin D sin rolle vedrørende prostatakreft, og en tidligere nordisk studie fant høyest forekomst hos de med høyest nivå av vitamin D.

Ved kobling av Janusbanken mot Kreftregisteret identifiserte vi menn som deltok i helseundersøkelser i  norske fylker i perioden 1981-91 og som senere utviklet prostatakreft. I en nøstet kasus-kontroll studie undersøkte vi sammenheng mellom vitamin D målt i lagrede serumprøver hos 4200 av deltakerne og risikoen for prostatakreft. I tillegg har vi målt retinol (vitamin A) for å undersøke om denne hemmer effekten av vitamin D.

Hovedresultatene fra studien ble publisert i Am J Clin Nutr 2013; 97:147-54 i 2013. 

Vi fant en sammenheng mellom høye nivå av vitamin D (målt i blodprøve som 25-hydroxyvitamin D) og risiko for prostatakreft. Denne sammenhengen var imidlertid kun tilstede hos menn som hadde tatt blodprøve om sommeren eller høsten, og det var ingen sammenheng mellom vitamin D og prostatakreft hos menn som hadde tatt blodprøve om vinteren eller våren. Grunnen til dette er ukjent, men kan være relatert til vitamin D eller til andre faktorer assosiert med soleksponering. Vi fant ingen sikker sammenheng mellom retinol og prostatakreft.

I en publikasjon i PLoS One 2016; 11:e0151441 beskrev vi sammenhengen var mellom vitamin D målt i blodprøvene og dødelighet hos deltakerne. På tross av den tidligere påviste økte forekomsten av prostatakreft hos menn med høyere nivå av vitamin D, så hadde de samtidig redusert dødelighet.

I en stor internasjonal samleundersøkelse publisert i 2015 der data fra denne studien ble kombinert med data fra 14 andre tilsvarende studier Am J Clin Nutr. 2015;102:1142-57  var det en svak sammenheng mellom høye nivå av retinol (vitamin A) og prostatakreft.

I 2019 ble nye resultater fra den internasjonale samleundersøkelsen publisert i Cancer Research. Den bekreftet at menn med høye nivå av vitamin D i blodprøven hadde økt risiko for  prostatakreft. Imidlertid var denne sammenhengen ikke tilstede for aggressiv prostatakreft.

 

 

Finansiering

  • Kreftforeningen
  • UiO

Samarbeid

  • Institutt for medisinske basalfag, UiO
  • Nasjonalt folkehelseinstitutt
  • Institutt for samfunnsmedisin, UiT
  • Kreftregisteret
  • Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

Start - slutt

2009 -

 

Publisert 24. mai 2011 20:55 - Sist endret 16. feb. 2019 08:12

Kontakt

Project leader

Prof. Haakon E. Meyer

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere