Estimere gevinst ved nye behandlingsmetoder

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi arrangerte et to dagers seminar om å vurdere kostnadseffektiviteten ved nye kreftbehandlinger målt mot forventet overlevelse. Formålet, å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer i norsk helsetjeneste.

Professorene Henrik Støvring fra Aarhus Universitet (t.v) og Jeremy D. Goldhaber-Fiebert fra Stanford University (t.h) er eksperter innen området og invitert av initativtaker for seminaret,  Ivar Sønbø Kristiansen fra Heled UiO (midten).

Foto: UiO

En stadig bedre forståelse for kreftbiologien har banet vei for nye behandlingsmetoder. Men mer effektive metoder, er ofte fulgt av høyere behandlingspriser. Flere land, inklusiv Norge, har derfor innført prinsippet om prioritering basert på kostnadseffektivitet for å kunne balansere helseutgiftene med hvilke helsegevinster behandlingene gir.

– Seminaret handlet å drøfte ulike utfordringer ved å beregne leveårsgevinstene ved moderne kreftbehandling. Temaene ble valgt fordi vi vet at det ofte er usikkerhet og uenighet om Legemiddelverkets metodevurderinger nettopp til disse temaene, forklarer initiativtaker Ivar Sønbø Kristiansen.

Ekspertkompetanse

I alt 65 deltakere, om lag halvparten fra legemiddelfirmaer, resten fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og andre offentlige institusjoner, deltok på seminaret.

I tillegg til Professor Tron Moger ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED), var to eksterne eksperter innen feltet invitert til å forelese, professorene Jeremy D. Goldhaber-Fiebert fra Stanford University og Henrik Støvring fra Aarhus Universitet.

–  HELED har Norges og kanskje Nordens største akademiske helseøkonomimiljø.  Mange av dem som jobber med helseøkonomi i offentlig forvaltning er utdannet nettopp på HELED og flere av seminardeltakerne var tidligere studenter. Vår hensikt med seminaret er å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer i norsk helsetjeneste, sier Kristiansen.

Arrangementet er utført av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi med økonomisk støtte fra Statens legemiddelverk, Oslo Economics og legemiddelfirmaene Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Novartis og Roche

Les mer om seminaret her.

Emneord: Legemidler, behandling, kreftoverlevelse Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 20. aug. 2019 09:13 - Sist endret 20. aug. 2019 09:13