EVU-kurs: Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende - digital

Målgruppen for dette kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere eller ledere av etikkrefleksjonsgrupper.

tavle med ordene Etikk i helsetjenesten

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er klinisk etikk, det vil si etiske utfordringer som oppstår i helsepersonells møte med pasienter og pårørende i hverdagen i helsetjenesten. Kurset har en praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av etikkdrøftinger i grupper og i plenum.

NB. Dette kurset er en revidert utgave av det tidligere EVU-kurset Etikk i helsetjenesten, og overlapper i stor grad med dette.  

Kurssamlinger høst 2020

Digital heldagsundervisning på Zoom over fem dager: 

Tirsdag 24. november.

Onsdag 25. november.

Mandag 30. november.

Tirsdag 1. desember.

Onsdag 2. desember. 

Detaljert undervisningsplan, oppdatert 22. oktober. Med forbehold om små endringer.

Zoom-lenke sendes ut på e-post i forkant til deltagerne. 

Hva lærer du?

Etter at kurset er bestått skal du kunne

  • beskrive og analysere etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende i helsetjenesten, spesifikt utfordringer knyttet til pasienters selvbestemmelse og beslutningskompetanse, samarbeid med pårørende og møter mellom kulturer, informasjon og taushetsplikt, bruk av tvang, og beslutninger om livsforlengende behandling
  • redegjøre for bestemmelser i helselovgivningen som er sentrale for klinisk etikk
  • beskrive hva empirisk etikk er
  • beskrive prinsipper og metoder for å styrke pasientmedvirkning, særlig gjennom forhåndssamtaler
  • identifisere etiske utfordringer i helsetjenesten og formulere et etisk problem
  • anvende fire sentrale helseetiske prinsipper (respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke skade samt rettferdighet) i drøfting av etiske utfordringer i helsetjenesten
  • vurdere en pasients beslutningskompetanse ved hjelp av enkle verktøy

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger kombinert med gruppearbeid og praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4210 - Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % til stede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen.

Anbefalt litteratur: 

Hovedbok: Etikk i helsetjenesten av Magelssen M, Førde R, Pedersen R, Lillemoen L. (red). (2020). Gyldendal Akademisk. Kap. 1-3, 5-11, 16-18.

Øvrig litteratur.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder. Du får en bekreftelse på opptaket etter fristen.

Påmeldingsfrist var 7. august 2020. 

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,-.

Avmeldinger tett opp til kursstart vil bli fakturert.

Godkjenninger

Presteforeningen godkjenner kurset som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 32 timer. 

Psykologforeningen godkjenner kurset som 32 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Helsesekretærforbundet i Delta godkjenner kurset med 32 timer.

Den norske legeforening godkjenner kurset for alle spesialiteter med 32 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Sykepleierforbundet godkjenner kurset som meritterende med totalt 30 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Søk opptak på SME4210 - Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende.

Kontakt

Publisert 25. mai 2016 11:20 - Sist endret 28. nov. 2020 11:06