Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Årets Innføringskurs holdes på Soria Moria Hotell, 22. og 23. oktober 2018.

Utsikten fra Soria Moria hotell

Målgruppen

Nye medlemmer av kliniske etikkomiteer/etikkråd, etikkveiledere, og personer med ansvar for kommunens/institusjonens etikkarbeid. Programmet legger opp til parallellsesjoner på dag 2 som vi håper kan dekke deltakerenes ulike behov.

Kursledelse

Morten Magelssen, forsker, Senter for medisinsk etikk.

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Kristin Weaver

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent hos følgende fagforeninger:

  • NSF: Godkjent som meritterende i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med 10 timer.
  • Fagforbundet: Godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 10 timer.
  • Presteforeningen: Godkjent som del av spesialistutdanning for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 11 kurstimer
  • Helsesekretærforbundet i Delta: godkjent med 8 timer.
  • Psykologforeningen: Godkjent som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Legeforeningen: Godkjent for alle spesialiteter med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Norsk ergoterapeutforbund: godkjent med 10 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og som generelt kurs

Programmet

(med forbehold om endringer)

Mandag 22. oktober
Velkommen. Hva er etikk, og hvorfor er etikk viktig? Drøfting av etiske problemer med SME-modellen.
Fire prinsipper i helseetikken. Drøfting av case i plenum
Hvordan jobbe med etikk i praksis? Kliniske etikk-komiteer og etikk-refleksjonsgrupper
Gruppearbeid med drøfting av case.
Begrensning av livsforlengende behandling og etikk ved livets slutt
Tirsdag 23. oktober
Hvordan lykkes med etikkarbeidet – på sykehus og i kommune, i etikkomité og refleksjonsgruppe?
Gruppearbeid: Å lede og dokumentere etikkdrøftinger
Viktig juss for helsepersonell
Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang
Hvordan styrke etikkarbeidet på mitt arbeidssted?
Oppsummering og avslutning av kurset.

 

 

Publisert 22. mars 2018 14:50 - Sist endret 16. mars 2020 09:07