Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten

Årets Innføringskurs er satt til 28.-29. oktober.

Senter for medisinsk etikk arrangerer Innføringskurs i praktisk etikk årlig. Kursets innhold er rettet mot klinisk arbeid med temaer som Hvordan jobbe med etikk i praksis?, Samtykkekompetanse og Begrensning av livsforlengende behandling. Deltakerne vil også lære praktiske metoder/verktøy, samt lære om arbeidet i klinisk etikkomiteer / etikkrefleksjonsgrupper. 

Program (med forbehold om små endringer)

Kurset er tilnærmet likt Innføringskurs som er holdt de siste årene. 

Kurset søkes godkjent hos følgende fagforeninger:

  • Norsk sykepleierforbund: Godkjent som meritterende i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med 10 timer.
  • Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 11  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for. 
  • Presteforeningen: Godkjent som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 12 kurstimer.
  • Helsesekretærforbundet i Delta: godkjent
  • Norsk psykologforening: Godkjent som 11 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Den norske legeforening: godkjent for alle spesialiteter med 11 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Norsk ergoterapeutforbund: godkjent som generelt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist.
  • Norsk fysioterapeutforbund: kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Godkjent med 11 timer.

Målgruppe: Nye medlemmer av kliniske etikkomiteer/etikkråd, etikkveiledere, personer med ansvar for kommunens/institusjonens etikkarbeid.

Kursleder: Morten Magelssen (forsker, Senter for medisinsk etikk)

Kontakt: Kristin Weaver (seniorkonsulent, Senter for medisinsk etikk): kristin.weaver@medisin.uio.no

 

 

Publisert 5. mars 2019 14:55 - Sist endret 17. juni 2020 09:34