Disputas: Ingunn Bjarnadottir Solberg - Profesjonsforskning

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae): Doctors’ job satisfaction during early career and economic recession: Prospective and cross-national studies in Norway and Iceland.

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning over oppgitt emne

Se prøveforelesning over selvvalgt emne

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Bengt Arnetz, Department of Family Medicine, College of Human Medicine, Michigan State University, East Lansing Michigan, USA
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Marit Christensen, Institutt for psykologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Egil Martinsen, Enhet voksenpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Johanne Sundby, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Reidar Tyssen, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Legers arbeidstilfredshet kan påvirke pasientbehandlingen deres. Legers og andre helsearbeideres jobb er utsatt for stadige endringer og innsparinger. Vi vet for lite om hvordan dette påvirker arbeidstilfredsheten deres. Unge leger blir utsatt for høyt stress i arbeidet, derav stress relatert til balansen mellom jobb og hjem. Island ble rammet hardt av den økonomiske krisen i 2008. Vi fant at majoriteten av islandske leger opplevde at innsparinger påvirket jobben deres to år senere. Dette førte til lavere tilfredshet i legejobben. Islandske leger må ta spesialisering i utlandet og de fleste har betydelig gjeld når de vender tilbake til Island. Innsparinger som gikk utover jobben og i tillegg stress relatert til personlig økonomi hadde også sammenheng med at majoriteten av spesialister på Island vurderte å flytte fra Island. Sammenlignet med Norske leger var Islandske leger spesielt mindre fornøyd med lønnen, muligheten til å bruke egne evner, og lengden på arbeidstiden. Blant unge norske leger fant vi at arbeidstilfredshet økte fra 10 til 15 år etter endt studium.

Leger på tvers av landegrenser er generelt fornøyde med faktorer knyttet til selve legejobben som ansvar og variasjon i arbeidet. Dette kan i tråd med ‘The Job Characteristics Model’ forklare generell høy arbeidstilfredshet blant leger i de fleste land. Det leger er generelt minst fornøyd med, er ytre faktorer som lønn, arbeidstid og annerkjennelse for jobben de gjør. Både tidlig i karrieren og under økonomiske innstramminger må spesielt disse aspektene få økt fokus. Det er noe alarmerende at yngre leger er mindre fornøyde med arbeidet enn eldre leger. Dette kan skyldes naturlig karriere utvikling, men også større forskjell mellom ønsket og opplevd arbeidssituasjon blant unge leger (‘Locke’s Value-Percept Theory’). Vår studie viser at bytte av type jobb og reduksjon i stress relatert til arbeid-hjem balansen kan øke arbeidstilfredsheten blant yngre leger.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. aug. 2017 09:24 - Sist endret 7. aug. 2017 09:26