Disputas: Ole Petter Hjelle

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Doctor philosophiae (dr.philos.): «First visualization of glutathione in neural cells by immunocytochemistry».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning over selvvalgt emne

Se prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Arne Schousboe, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns universitet
  • Andreopponent: Forsker Gro Haarklou Mathisen, Vitenskapskomiteen for mattrygghet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Reidun Torp, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Thomas Sæther, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Vi har som de første laget antistoffer mot en av kroppens viktigste antioksidanter, glutathion.Antioksidanter har som sin viktigste oppgave å beskytte cellene våre mot frie oksygenradikaler, stoffer som produserers naturlig i kroppen når vi forbrenner oksygen. Røyking, stress, stråling og en rekke forskjellige sykdommer fører til økt produksjon av frie oksygenradikaler og fører til en ekstra belastning på antioksidantsystemene våre. Glutathion er en livsnødvendig antioksidant og beskytter alle kroppens celler mot frie oksygenradikaler. Glutathion er også antatt å ha en viktig rolle utviklingen av en rekke sykdommer i nervesystemet, slik som blant annet Parkinsons sykdom, Alzheimers demens og hjerneslag. Detaljert kunnskap om glutathions antatte roller i nervesystemet er manglende, blant annet pga mangel på muligheter til å nøyaktig lokalisere dette tripeptidet. Vår produksjon av spesifikke antistoffer mot glutathion har gjort slik lokalisasjon mulig. Mer presis kunnskap om glutathion og andre viktige antioksidanters rolle i nervesystemet vil være viktig for å kunne utvikle nye behandlingsstrategier mot hjernesykdommer som blant annet Parkinsons sykdom, hjerneslag og Alzheimers demens.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. juni 2018 16:36 - Sist endret 22. juni 2018 13:57