Oppbevaring av kjemikalier

  • Farlige kjemikalier skal oppbevares avlåst.
  • Det skal ikke oppbevares unødvendig store mengder av hvert enkelt stoff.
  • Mengden må vurderes i forhold til forbruket.
  • Kjemikalier som ikke er i bruk, skal avhendes.
  • Kjemikalier skal alltid oppbevares i egnet emballasje, helst originalemballasjen.
  • Alle kjemikalier skal være merket i henhold til gjeldende regelverk, også bruksløsninger.
  • Som et minimum skal alle løsninger være merket med nøyaktig innhold, dato og navn på ansvarlig person.

Inkompatible kjemikalier er kjemikalier som reagerer med hverandre og danner giftige eller eksplosive forbindelser, gasser eller varme. Eksempler på slike kjemikalier er red./oks. midler, syrer/baser og kombinasjoner av disse, cyandider sammen med syrer.

Ved bruk og oppbevaring av kjemikalier skal det være gjennomført en risikovurdering slik at sikkerhet for mennesker, miljø og materiell blir ivaretatt. Til hjelp for identifisering, er det utarbeidet en matrise over grupper av inkompatible kjemikalier (PDF, engelsk).

NB! Studer alltid sikkerhetsdatabladet.

Publisert 8. juli 2016 13:22 - Sist endret 8. juli 2016 13:25