Disputas: Ola Peder Hole - Medisinsk etikk

Mag.art. Ola Peder Hole ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Clinical developement of drugs in Norway: Ethical considerations

Prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne

Se prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim
  • 2. opponent: Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje A. Osnes, Øre-, nese-, halsavdelingen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Finn Ø. Winther, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Å finne ut om et legemiddel  virker og er trygt, er en viktig og omfattende del av medisinsk forskning

I perioden 1988 til 2004 ble i gjennomsnitt 250 til 360 prosjekter med utprøving av medikamenter sendt til de Regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk (REK). Ved gjennomgang av prosjektene fant vi at: Mindre enn 50 % (109) av prosjektene resulterte i publikasjon i et vitenskapelig tidsskrift. I 63 % av disse var ingen nordmann med i forfatterlisten.

En analyse av 40 prosjekter som ble sendt til REK i 1990, indikerer at kvaliteten ikke var tilfredsstillende. Bare 9 av 26 skrevne rapporter var gode nok til å bli publisert. 10 til kunne bli publisert etter å ha blitt revidert. Dette er beskrevet i artikkel nr 1.

I de følgende 4 artikler er dette belyst nærmere. Vi har hentet opplysninger fra arkivene til de 5 regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk og analysert resultatet. I artikkel nr 2 og nr 3  ser vi på den farmasøytiske industris innflytelse på medikamentutprøving. I årene 1988 til 1990 og i årene 2000 og 2004 ble ca 75 % av prosjektene styrt av farmasøytisk industri. I artikkel nr 4 analyserer vi hvor mange prosjekter som er blitt fullført og hvor mange som er blitt publisert av 245 prosjekter startet i 2000. I artikkel nr 5 bruker vi bibliometrisk  metode for å analysere hvor mye artiklene er sitert og hvor betydningsfulle tidsskriftene de er publisert i ansees for å være.

Både i artikkel nr 4 og artikkel nr 5 analyserer vi hvordan faktorer som støtte fra industrien, internasjonalt samarbeide, hvor forskningen foregår (f.eks. sykehus eller privatpraksis), virker inn.

Doktoravhandlingen bygger på disse 5 artiklene.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 31. mai 2016 13:40 - Sist endret 2. juni 2016 13:55