Disputas: Ben Heskestad - Nevrokirurgi

MD Ben Heskestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Minimal, mild and moderate traumatic brain injury in Rogaland; guideline compliance and early intervention.

Foto: Privat.

Tid og sted for prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne.

Se prøveforelesning over oppgitt emne.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Bo-Michael Bellander, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet, Sverige
  • Førsteamanuensis Magnus Tisell, Avdelningen för neurokirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige
  • Forsker Nada Hadzic-Andelic, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor II Pål Aksel Næss, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ben Heskestad disputerer for Dr.philos-graden 16. juni 2017 ved Det Medisinske Fakultet (DMF), Universitetet  i Oslo (UiO) med avhandlingen ” Minimal, mild and moderate traumatic brain injury in Rogaland; guideline compliance and early intervention”. Arbeidet er utført ved de nevrokirurgiske avdelingene ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål og Stavanger Universitetssykehus og utgår fra institutt for klinisk medisin, DMF, UiO. I avhandlingen har Heskestad undersøkt utbredelsen av hodeskader i Stavanger-regionen, skademekanismer, aldersfordeling og skadenes fordeling på alvorlighetsgrader. Videre har han studert om legene behandler pasienter med hodeskade i henhold til nasjonale retningslinjer.

Forskningen viser at forekomsten av hodeskader har en synkende tendens i den norske befolkningen, hvilket er i tråd med liknende europeiske og nordamerikanske studier. Dette indikerer at samfunnsmessige preventive tiltak som økt veistandard, sikrere kjøretøy og økt bruk av hjelm har hatt positiv effekt. Videre viser arbeidet at den høyeste forekomsten av hodeskader er blant de eldre og at fall er den hyppigste årsaken. Dette setter søkelys på hvor fremtidige preventive tiltak kan settes inn for ytterligere reduksjon i forekomsten av hodeskader. I avhandlingen viser Heskestad videre at nær halvparten av pasientene med hodeskade henvist til Stavanger Universitetssykehus initialt ikke ble håndtert i henhold til retningslinjene to-tre  år etter implementering og at det forelå et massivt overforbruk av røntgenundersøkelser og sykehusinnleggelser. Dette bedret seg noe over tid, men det antas fremdeles å være tilfellet i norske sykehus. Overforbruket av røntgen og sykehusinnleggelser forårsaker unødvendige kostnader og pasientene utsettes for unødvendig strålebelastning i forbindelse med røntgenundersøkelser.

Ben Heskestad er født i 1974 i Stavanger. Han avla medisinsk embetseksamen ved Ruhr Universitet-Bochum , Tyskland i 2001 og ble godkjent spesialist i Nevrokirurgi i 2009.  Han har arbeidet som overlege i Nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus-Ullevål, Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Han er nå medisinsk ansvarlig nevrokirurg ved Oslofjordklinikken Vest i Sandnes og nevrokirurg ved Oslofjordklinikken i Sandvika.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 1. juni 2017 10:54 - Sist endret 1. juni 2017 14:19