PriSUD - Bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel

Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det viktig å oppdage ruslidelser ved ankomst til fengslet og tilby adekvat behandling for ruslidelser under soning, noe som vil føre til bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel. 

Om prosjektet

PriSUD er et prosjekt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), og vil være den første longitudinelle studien som undersøker innsatte med ruslidelser i tre nordiske land. Det overordnede målet med PriSUD er å utvikle ny kunnskap som bidrar til bedre mental og fysisk helse, forbedret livskvalitet blant personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet tar sikte på å undersøke innsatte i tre forskjellige perioder knyttet til fengsling: tiden før fengsling, tiden under fengsling og etter løslatelse. Prosjektet har to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden.

PriSUD vil bygge på de de nordiske landenes potensiale for forskning, inkludert universelle helserettigheter til alle innbyggere, nasjonale helseregistre og gode offentlige tjenestetilbud. For å oppnå de ambisiøse målene, har vi satt sammen en sterk, tverrfaglig forskningsgruppe. Gruppen vil samle inn og analysere data fra koblinger av flere nasjonale registre.

Videre er det planlagt en kvalitativ studie, som ved hjelp av etnografisk feltarbeid og semistrukturerte intervju, skal undersøke hvordan rusbehandling er implementert og integrert i fengselskonteksten. En viktig målsetning for prosjektet er også å kommunisere all forskning som produseres til et bredt publikum inkludert nåværende og tidligere innsatte, brukerorganisasjoner, politikere, fengselsbetjenter og den generelle befolkningen. 

Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten. I tillegg har prosjektet tre fulltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth og PhD-kandidatene Nicoline Lokdam og Rose Elisabeth Boyle. Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe. Oppdateringer fra prosjektgruppa kan til enhver tid leses under nyheter på prosjektets nettside. 

Finansiering 

PriSUD ble utviklet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) og Norges forskningsråd (NFR) i samarbeid. Prosjektet går også inn i den nyopprettede forskningsseksjonen ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling - RusForsk på Oslo universitetssykehus.

Samarbeid 

PriSUD er søsterprosjektet til PRISONHEALTH-prosjektet som ledes av Professor Thomas Ugelvik ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, og har viktige samarbeidspartnere ved institutt for medisinsk epidemiologi og biostatistikk ved Karolinska Institutet i Sverige og Center for Rusmiddelforskning på Universitet i Aarhus, Danmark. 

Publikasjoner i forbindelse med prosjektet

 

Publisert 13. nov. 2019 12:44 - Sist endret 28. sep. 2020 13:41