Felles digital eksamen for medisinstudiet

Har du hørt om prosjektet «Nasjonal delprøve i medisin»? Prosjektet har hatt som mål å  utvikle en felles digital eksamen (FDE) for alle medisinstudenter på 12. semester på tvers av de fire medisinske fakultetene i Norge. Etter planen vil den første tellende FDE avholdes våren 2021.

illustrasjon av eksamen på data

FDE vil være en av de mest gjennomarbeidede skriftlige eksamenene man vil ta gjennom studiet, laget av fageksperter fra alle de medisinske fakultetene i Norge. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Av Oline Marie Sæther studentrepresentant i samråd med Kristian Bjøro, leder av arbeidsgruppa for FDE, og Elin Olaug Rosvold, studiedekan for medisin, UiO og medlem av styringsgruppa for FDE.

Innføringen av en en felles digital eksamen (FDE) kan få konsekvenser for medisinstudenter ved UiO – noen er større enn andre, men alle verdt å få med seg.

Innføringen av FDE kan blant annet påvirke medisinstudentene ved UiO sitt tilbud om å ta konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen dersom man stryker. Alternativet til dagens ordning vil være konte/utsatt eksamen først 4-6 måneder etter ordinær eksamen. Denne konsekvensen vil gjelde kun for FDE som eksamen, og vil ikke påvirke andre eksamener på modul 8 ved UiO eller andre eksamener ved medisinstudiet.  
 
Mye rundt hvordan gjennomføringen av FDE vil foregå er riktignok fortsatt usikkert. Under vil vi prøve å oppsummere hva FDE er, og utdype de ulike konsekvensene.  

Hva er målet med en felles digital eksamen (FDE)?  

Prosjektet om en FDE har som mål å arrangere en digital eksamen for alle medisinstudenter på 12.semester på tvers av de fire medisinske fakultetene i Norge. Målet er at eksamenen skal være av svært høy kvalitet, og at den gir en pekepinn om hvordan fakultetene bør utvikle seg i forhold til hverandre.

Hvordan vil en felles digital eksamen gjennomføres?  

Digital eksamen=skriftlig eksamen avholdt digitalt 
 
Rett til utsatt eksamen*: Innvilges på bakgrunn av at studenten har gyldig dokumentasjon på fravær fra ordinær eksamen (feks sykmelding). 
 
Rett til konteeksamen*: Innvilges studenter som har strøket, trukket seg fra eller har gyldig dokumentasjon på fravær fra ordinær eksamen.  

Et universitet kan velge om de vil avholde kun utsatt eksamen kort tid etter avholdt ordinær eksamen, eller om de vil avholde en konteeksamen. Det er flere studenter som får innvilget rett til konteeksamen enn utsatt eksamen, så derfor er det greit å differensiere på de to definisjonene.

  • FDE vil graderes bestått/ikke-bestått.  - Vil avholdes på samme dag og samme tidspunkt ved de fire fakultetene.  
  • Det vil avholdes to eksamener i året, en lagt sent i vårsemesteret for studenter som er ferdige til sommeren og en sent i høstsemesteret for studenter ferdige til jul.  
  • Hele FDE med fasit og forklaringer legges raskt ut i etterkant av FDE, og gir studentene mulighet til å sende inn kommentarer på spesifikke spørsmål, men også eksamenssettet i sin helhet. Studentenes kommentarer diskuteres og blir lyttet til på sensurmøtet hvor fagpersoner og studenter er representert.  
  • Hver vår siden 2017 har det vært avholdt en «piloteksamen» som alle 12.semesterstudentene i Norge har fått tilbud om å ta, slik at prosjektgruppen for FDE har fått prøve ut ulike måter å kvalitetssikre eksamenen, ulike spørsmålsformer og ulike lengder på eksamenen. Disse pilotene har ikke vært tellende som eksamener.
  • For UiO sin del har dagens digitale eksamen på modul 8 i stor grad vært samkjørt med Nasjonal delprøve i 2018 og 2019. Det vil si at ved UiO har FDE-piloteksamenene vært tellende eksamener for modul 8-studentene. Dette har vært et valg studentene på modul 8 har tatt i samråd med fakultetet.  
  • Planen er at våren 2021 vil FDE for første gang avholdes som en tellende eksamen ved alle de fire medisinske fakultetene.  
  • Det er fageksperter fra de fire studiestedene som i samarbeid vil lage spørsmål til FDE. Spørsmålene leses igjennom og vurderes av en LIS1, en fastlege og en spesialist i det aktuelle faget. Spørsmål som vurderes å være av for lav kvalitet, eller for vanskelige/spesielle, blir ikke inkludert. 

  Hvilke konsekvenser og endringer vil innføring av FDE medføre for UiO-studenter?

  • FDE vil mest sannsynlig påvirke tilbudet UiO-studentene har i dag om å ta en konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinære eksamen, slik det er beskrevet i en forskrift ved UiO at medisinstudentene skal få tilbud om. Les mer under.
  • FDE vil høyst sannsynlig erstatte den digitale eksamenen som i dag avholdes på modul 8, slik at ved innføring av FDE vil FDE være den eneste digitale eksamenen for modul 8-studenter.  
  • FDE vil avholdes ultimo mai og ultimo november, noe som betyr at siste skriftlige eksamen på modul 8 vil avholdes senere i semesteret enn det som har vært tilfelle de siste par årene. FDE må avholdes på slutten av semesteret for å gjøre det mulig å samordne tidspunktet med de tre andre fakultetene. Endringen vil ha få praktiske konsekvenser.  
  • FDE vil være en av de mest gjennomarbeidede skriftlige eksamenene man vil ta gjennom studiet, laget av fageksperter fra alle de medisinske fakultetene i Norge.  
  • De kullene som har vært med på pilotene, har i all hovedsak gitt positive tilbakemeldinger og oppfattet Nasjonal delprøve som godt gjennomarbeidet og at det har vært en prøve/eksamen med høy kvalitet.  

  Om konte/utsatt eksamen

  Hvordan er situasjonen ved UiO?

  Forskrift om studier og eksamen ved UiO §5.5 slår fast at fakultetet skal avholde utsatt eksamen dersom det ikke avholdes ordinær eksamen i det påfølgende semesteret. I samme paragraf punkt (4) og (5) står det at i studieprogrammene klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet konte/utsatt eksamen etter hver ordinære eksamen. Dette er da et unntak medisin har i forhold til UiOs forskrift.  

  Fakultetet avholder i dag to skriftlige Modul 8-eksamener for hvert avgangskull – èn ordinær og èn konte/utsatt eksamen som holdes kort tid etter den ordinære. Gang dette med to avgangskull i året, og UiO lager fire skriftlige Modul 8-eksamener i året. Både studenter som har strøket og studenter som har sykemelding fra den ordinære eksamenen, har mulighet til å ta konte/utsatt eksamen.  

  Det skal imidlertid bemerkes at ordningen med konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen, først ble innført i 2017. Tidligere ble det kun avviklet utsatt prøve for de som var syke på eksamensdagen.  

  Hvordan er det ved UiB, NTNU og UiT?

  Ved UiB, NTNU og UiT lages det i dag en digital 12. semestereksamen hvert semester, tilsammen to i året. De tre universitetene har litt ulike ordninger, men felles er at studentene ved disse universitetene ikke har den forskriftsfestede retten til en konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen ved «ikke bestått» eller sykmelding. Istedenfor kan studentene ta konte/utsatt eksamen 4-6 måneder etter ordinære eksamen. Det vil si at hvis en student stryker på den siste skriftlige eksamenen på 12. semester vil studenten først bli uteksaminert ca et halvt år etter sitt opprinnelige kull. Studenten vil da også starte LIS 1 et halvt år etter resten av sitt kull.    

  Hvordan vil konteordningen for FDE bli?

  Fakultetene er uenige om hvordan de skal løse spørsmålet om konte/utsatt eksamen for FDE. Et par av fakultetene som i dag lager to digitale 12. semestereksamener i året er svært tydelige på at det vil bli for ressurskrevende hvis innføringen av FDE vil føre til at de må bidra til å lage fire digitale eksamener årlig. Hvis UiO skal arrangere FDE sammen med de andre fakultetene, og kun tilby studentene konte/utsatt eksamen etter 4-6 måneder, må fakultetet få tillatelse fra den øverste ledelsen ved UiO til å ikke følge den gjeldende forskriften om konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen. En slik tillatelse er per i dag ikke innvilget, men vil mest sannsynlig bli etterspurt.  
   
  Noen av de andre fakultene er åpne for å tilby studentene med sykemelding fra ordinær eksamen (ikke de som stryker) muligheten til å ta en utsatt eksamen tidligere enn 4-6 måneder etter ordinær eksamen. Både en konteeksamen og en utsatt eksamen må etter lovverket være av samme omfang og samme vanskelighetsgrad som den ordinære eksamenen den erstatter. Spørsmålet blir derfor om det blir mindre ressurskrevende å tilby en utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen KUN for studentene med sykemelding, sammenlignet med å tilby både de som stryker og de som har sykmelding konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen. Fakultetene har ikke kommet til enighet rundt dette spørsmålet.  

  Hva mener MED?

  Det medisinske fakultet (MED) ved UiO er klare på at de ulike ordningene for konte/utsatt eksamen ved de fire fakultetene er utfordrende. De er tydelige på at dette er en sak som må drøftes grundig og at det kan bli et spørsmål om FDE i det hele tatt kan la seg gjennomføre.  Med.fak. ønsker også å presisere at eventuelle unntak fra regelen om at studentene skal tilbys konte/utsatt eksamen kort tid etter ordinær eksamen kun vil gjelde for FDE. Tilbudet om konte/utsatt eksamen ved alle andre eksamener på medisinstudiet, inkludert de to muntlige eksamenene på modul 8, vil forbli det samme uansett.   

  Hvordan følges saken opp?  

  Forfatter av denne teksten er studentrepresentant i arbeidsgruppa som jobber med FDE. Saken følges tett, og studentenes interesse blir fremmet i diskusjonene. Hvis du som leser dette har en kommentar eller spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Oline Sæther 

  E-post: uiomsu@gmail.com

  Av Oline Sæther
  Publisert 4. feb. 2020 13:27 - Sist endret 17. juni 2020 10:43