Systematisk HMS-arbeid ved fakultetet

Hvert år utfører vi faste oppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Oversikten viser når du kan forvente at hver enkelt oppgave utføres.

Systematisk HMS-arbeid følger en fast syklus gjennom hele året. Vernerunde - Risikovurdering - Kartlegging - HMS-årsrapport - Ledelsens gjennomgang med tiltaksplan - Fokusområder - Handlingsplan

Systematisk HMS-arbeid følger en årlig syklus. Illustrasjon: UiO

Vernerunder

 • Vernerunde blir gjennomført hvert høstsemester.
 • Ansvarlig person er leder ved hver enhet.
 • Tiltaksplan blir lagt frem for LAMU i første møte etter gjennomføring.

Kartlegging, risikovurdering, internrevisjon og avviksbehandling

Gjennomføres ved:

 • Behov
 • Beskjed fra UiO sentralt
 • Tilsyn utenfra

Tiltaksplaner blir utarbeidet av ledelsen når eventuelle forhold blir avdekket.

Årsrapportering

 • Januar - februar
 • Utfylt skjema blir sendt til fakultetet innen 1. mars
 • Årsrapporten blir lagt frem av ledelsen for aktuelt LAMU til orientering

Ledelsens gjennomgang m/tiltaksplan

 • April - mai
 • Gjennomføres både på fakultetsnivå og enhetsnivå
 • Legges fram for aktuelt LAMU
 • Legges fram for styrer/råd til orientering i løpet av andre kvartal

Fokusområder

 • Mai - juni
 • Fokusområdene er basert på HMS-strategier og Ledelsens gjennomgang
 • Behandles i aktuelt LAMU

Handlingsplan

 • September - Desember
 • Ledelsen på fakultets- og instituttnivå utarbeider handlingsplan
 • Legges frem for aktuelt LAMU
 • Legges deretter frem for styre/råd til orientering i fjerde kvartal
Publisert 12. mars 2014 12:38 - Sist endret 8. des. 2016 09:53