Strategisk plan 2010-2020

Fakultetets visjon er fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Her presenteres målene og strategien frem mot 2020.

Strategi 2020-logo

For perioden 2010-2020 er fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning.

Last ned strategisk plan 2010-20 (pdf)

Innledning

Det medisinske fakultets aktivitetsområder favner vidt. Fakultetet har ledende forskningsmiljøer innen en rekke basalmedisinske, kliniske og samfunnsmedisinske disipliner, det tilbyr profesjonsutdanning for over 1 200 medisinerstudenter og 700 bachelor- og masterstudenter innen andre fag relatert til sykdom, helse og helsetjenester, og det driver omfattende og bred forskerutdanning med flere enn 1 200 ph.d.- kandidater opptatt på sitt doktorgradsprogram.

For kommende tiårsperiode er fakultetets hovedmål å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer skal nå et høyt internasjonalt nivå innen forskning og undervisning. For å nå dette målet er det nødvendig å konsentrere ressursene om et mindre antall satsinger, slik at forskningsmiljøene sikres tilstrekkelig masse og ressurser.

Samtidig skal fakultetet ivareta den brede porteføljen av undervisningstemaer. For å imøtekomme de motstridende hensyn til konsentrering av forskning med bredde av forskningsbasert undervisning, vil fakultetet etablere et begrenset antall tematiske forskningsområder med bred faglig sammensetning. De tematiske områdene vil kunne utnytte det faglige mangfoldet ved fakultetet og legge til rette for forskning som anvender kombinasjoner av metoder og analyser på flere nivåer, med henblikk på å oppnå mest mulig fullstendig forståelse av viktige problemstillinger. Målet er at de fleste av fakultetets forskere skal tilknyttes disse tematiske forskningsområdene.

Innen forskning er kvalitetskriteriene håndverksmessig soliditet,originalitet, bred gyldighet, grunnfestet etisk fundament og relevans for pasient og samfunn. Praktisk målbare indikatorer på kvalitet er at fakultetets forskere publiserer i internasjonalt ledende tidskrifter med resultater som blir hyppig sitert, at de vinner i nasjonale og inter-nasjonale konkurranser om forskningsmidler og forskningspriser, at de blir etterspurte samarbeidspartnere på den internasjonale forskningsarenaen og at vår institusjon tiltrekker seg forskere på internasjonalt høyt nivå.

Innen undervisning skal hovedmålet nås gjennom bedre tilbake- meldingssystemer til studenter, lærere og veiledere gjennom evaluering av undervisningsopplegg og forbedring av eksamener, inkludert internasjonal benchmarking, kritisk gjennomgang av læringsmålene og styrking av lærernes pedagogiske kompetanse. Her vil praktisk målbare indikatorer være studenttilfredshet, grad av gjennomføring og resultater fra benchmarking.

Fakultetets samfunnsoppdrag er å levere godt skolerte helsearbeidere og forskning som bidrar til bedre helse. Gjennom formidling av evidensbasert kunnskap skal fakultetet i tillegg være synlig i samfunnet som en kulturinstitusjon tuftet på tradisjonelle universitetsverdier som kunnskapens egenverdi, akademisk frihet, faglig autonomi og fri meningsbrytning.

Oslo, 13.10.2010

Dekan Finn Wisløff

Fakultetsdirektør Bjørn Hol

Et grensesprengende universitet

 • Fakultetet vil konsentrere den faglige aktiviteten gjennom etablering av et begrenset antall tematiske forskningsområder som omfatter et flertall av fakultetets forskere og som har bred faglig sammensetning, samt satsing på translasjonsforskning
 • For å oppnå tilstrekkelig masse og god infrastruktur skal fakultetet styrke samarbeidet med andre fakulteter, fagmiljøer og institujoner nasjonalt og internasjonalt
 • Fakultetet skal opprettholde et bredt tilbud av utvekslingsavtalerfor studenter, forskere og fagpersonell
 • Gjennom målrettet rekrutteringspolitikk med vekt på åpen internasjonal konkurranse skal fakultet sikre rekruttering av engasjerte medarbeidere på faglig høyt internasjonalt nivå

Læringsuniversitetet

 • Undervisningen skal være forskningsbasert, med vekt på læring ved innsikt og oppøving av evne til kritisk refleksjon
 • Undervisningens innhold skal videreutvikles i takt med medisinske fremskritt og samfunnets behov
 • Undervisningens kvalitet skal styrkes gjennom større vektlegging av undervisningskompetanse ved ansettelse og systemer for vurdering av lærernes undervisningsprestasjoner
 • Fakultetet skal fortsette sitt arbeid med utvikling av læringsfremmende evalueringsformer
 • Fakultetet skal etablere ordninger der studieprogrammene sammenlignes med internasjonale tilbud og resultater (”benchmarking”)
 • I samarbeid med de andre medisinske fakultetene og aktuelle institusjoner skal profesjonsrettet etter- og videreutdanning styrkes
 • Forskerutdanningen skal styrkes gjennom videreutvikling av kursporteføljen og veilederkurs, samt bedre oppfølging av progresjonen i doktorgradsprosjektene

Et samfunnsengasjert universitet

 • Gjennom god kunnskapsformidling skal fakultetet gi høyverdig utdanning som bidrar til bedre folkehelse, helhetlige behandlingsforløp, god pasientomsorg og effektiv utnyttelse av helsevesenets ressurser
 • Fakultetet skal utvikle sin forskning og undervisning slik at den blir tilpasset nye utfordringer i helsetjenesten
 • Gjennom bedre synliggjøring av forsknings- og undervisningsaktiviteten og medarbeidernes kompetanse med samfunnpolitisk relevans skal fakultetet legge til rette for styrket samfunnspolitisk debatt
 • I samarbeid med Helse Sør-Øst skal fakultetet bidra til utvikling av et regionalt forskningsnettverk der fakultetet sammen med Oslo Universitetssykehus utgjør kjernen
 • Fakultetet skal styrke innovasjon- og kunnskapsoverføring mellom næringsliv og fakultetets forskningsaktiviteter

Et handlekraftig universitet

 • Fakultetet skal sikre godt lederskap med respekt for delegert myndighet gjennom økt satsing på lederopplæring og -utvikling på alle nivåer for å skape trygge og gode ledere med sikker rolleforståelse, klare beslutningsområder og tydelig arbeidsfordeling mellom de ulike nivåene
 • Fakultetet skal videreutvikle sin organisasjons-, inntekts- og budsjettmodell for å understøtte forskningen og undervisningen på en effektiv måte
 • Fakultetet skal styrke samarbeidet med Helse Sør-Øst og universitetssykehusene med henblikk på en effektiv ressursutnyttelse, inklusive investering i felles infrastruktur
 • Fakultetet skal øke sitt handlingsrom ved å redusere lønnskostnadenes andel av totalbudsjettet
 • Fakultetet skal arbeide for å styrke og sikre større forutsigbarhet i forskningsfinansieringen

Det gode universitet

 • Fakultetet skal utvikle en tydelig ledelses- og fullmaktsstruktur slik at ansatte og studenter skal vite hvor beslutningene treffes og hvordan disse organisatorisk kan påvirkes
 • Fakultetet skal sikre godt arbeids- og læringsmiljø der alle studenter og ansatte skal tilbys gode muligheter for profesjonell og faglig utvikling
 • Fakultetet skal organisere systematiserte tilbakemeldinger samt videreutvikle rutinene for god meldekultur (varsling) som ledd i å sikre godt arbeidsmiljø
 • Fakultetet skal arbeide for en større grad av samlokalisering av sin virksomhet

Last ned strategisk plan 2010-20 (pdf)

Publisert 22. mars 2011 13:20 - Sist endret 14. mars 2019 15:12