English version of this page

Case-basert beslutningstaking

SHE baserer sine utdanningsprinsipper på et sett med grunnleggende verdier som vi mener gir et godt grunnlag for å ta kloke og langsiktige beslutninger i tråd med bærekraftsmålene.

Sentrale kompetanseområder

  1. Systemtenkning: Evnen til å analysere sammenhenger mellom sykdom/helse og miljø, økonomi og sosiale forhold.

  2. Fremtidsorientert tenkning: Evnen til å analysere potensielle fremtidige konsekvenser av nåværende handlinger, f.eks. risikoen forbundet med overbehandling eller antimikrobiell resistens.

  3. Normativ tenkning: Evnen til å ta vanskelige moralske valg og prioritere.

  4. Strategisk tenkning: Evnen til å veilede og administrere andre.

  5. Samarbeid: Evnen til å jobbe i team på tvers av disipliner og i tandem med pasienter.

  6. Kritisk tenkning: Kritisk refleksjon er en forutsetning for kloke beslutninger. Dette inkluderer kompetansen til å analysere motsetninger som underbygger selve konseptet bærekraft.

  7. Selvrefleksjon: Dette handler om selvinnsikt med hensyn til egne muligheter, utviklingskompetanse og rolle.

Vi tar sikte på å introdusere studentene våre for denne kompetansen og trene dem i å anvende kompetansen på beslutninger knyttet til helse og helsetjenester. Til dette trenger vi realistiske, relevante og komplekse eksempler fra helsesektoren som illustrerer genuine dilemmaer som beslutningstakere må forholde seg til.

En av hovedambisjonene til SHE er derfor å utvikle en elektronisk database med åpen tilgang (en bærekraftsaksbank) med casebeskrivelser der de ulike aspektene ved bærekraft så vel som de ovennevnte kompetansene kommer inn i bildet.

Vi må også utvikle metoder for oppgavebasert resonnement i undervisningsmiljøer og å utforske hvordan denne typen resonnement utføres i team av praktikere.

En viktig del av denne delen av studier er også å utforske det spesifikke spørsmålet om antimikrobiell resistens, som er en stor utfordring for implementeringen av bærekraftagendaen i helsevesenet globalt.

Publisert 10. juni 2022 13:09 - Sist endret 27. juni 2022 21:28