Allmennmedisin

Allmennmedisin er faget som praktiseres i legetjenestens førstelinje, fastlegeordningen.

Av alle legespesialiteter er allmennlegene de som har bredest kontakt med befolkningen. Det er til fastlegen folk søker når de føler seg syke eller behøver legehjelp av annen grunn, og det er i stor grad fastlegen som samordner pasienters kontakter med spesialisthelsetjenesten. Det betyr at allmennlegene arbeider med hele spekteret av sykdommer og helseplager, og de møter problemene i alle faser av sykdomsforløpet.

Som klinisk disiplin er allmennmedisin et fag som integrerer kunnskap fra de ulike organspesialitetene. Men klinisk allmennmedisin henter også kunnskap fra nærliggende fagområder som psykologi og humanistiske fag. Det legges vekt på at allmennpraktikeren skal kunne kombinere medisinsk viten med respekt for pasientens egenopplevelse, og denne kombinerte forståelsen skal være utgangspunktet for å yte hjelp.

Læringsmål og læringsutbytte i modul 1:

Studentene skal ha innsikt i fastlegeordningen og forstå fastlegens viktigste oppgaver, funksjoner og arbeidsmetoder.

Læringsutbytte i allmennmedisin i blokk 1

Læringsmål og læringsutbytte i modul 2:

Etter fullført modul skal studenten kunne redegjøre for grunnprinsippene og fasene i en allmennmedisinsk konsultasjon inklusive klinisk undersøkelse, og betydningen av pasientens bakgrunn og livshistorie, samt gjennomføre en strukturert konsultasjon.

Læringsutbytte i allmennmedisin i propedeutikkblokka i modul 2

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3:

Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokka

Læringsutbytte i infeksjon/endokrinologi-blokka

Læringsutbytte i abdomen/nyre/hud-blokka

Læringsutbytte i bevegelsesapparat/hud-blokka

Læringsmål og læringsutbytte i modul 4:

Ved fullført modul 4 skal studentene ha kunnskap om de vanligste tilstandene i allmennpraksis innen fagene øye, øre-nese-hals og nevrologi. De skal kunne avgrense hvilke av tilstandene som førstelinjetjenesten skal håndtere selv og hvilke som skal henvises til andrelinjetjenesten, herunder hvilke som trenger øyeblikkelig hjelp. Studentene skal kjenne til aktuelle pasientforløp innen de tre fagene, inkludert henvisning og eventuell rehabilitering og oppfølging i primærhelsetjenesten. De skal være orientert om fastlegens rolle som portvokter og pasientkoordinator og kjenne til de samarbeidende instanser fastlegen kommer i kontakt med innen disse tre fagene.

Læringsutbytte i allmennmedisin i modul 4

Læringsmål og læringsutbytte i modul 5:

Ved gjennomført modul 5 skal studentene ha grunnleggende kompetanse for senere å gi et allmennmedisinsk tilbud til pasienter med psykiske lidelser og rus-problemer. Oppmerksomheten er rettet mot hva allmennlegen kan gjøre selv og på tverrfaglig samarbeid i kommunehelsetjenesten og mellom første- og andrelinjetjenesten.

Læringsutbytte i allmennmedisin i modul 5

Læringsmål og læringsutbytte i modul 6:

Læringsutbytte i allmennmedisin i modul 6

Læringsmål og læringsutbytte i modul 7:

Ved fullført modul 7 skal studentene ha tilegnet seg allmennmedisinske arbeidsteknikker og videreutviklet praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Studentene skal være kjent med de vanligste sykdommer hos pasienter i allmennpraksis. De skal være orientert om fastlegens rolle som portvokter og pasientkoordinator, samt kjenne til de samarbeidende instanser fastlegen kommer i kontakt med.

Læringsutbytte i allmennmedisin i modul 7

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8:

Læringsutbytte i allmennmedisin i modul 8

Publisert 4. apr. 2016 13:46 - Sist endret 12. feb. 2018 11:09