Klinisk biokjemi

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3:

Etter fullført introblokk skal studentene kunne redegjøre for ulike prøvematerialer, prøvetaking, feilkilder og biokjemiske analyser. De skal kunne vurdere prøvesvar og kunne reflektere over laboratorieanalysers plass i moderne diagnostikk.

Læringsutbytte i introblokken

Ved fullført modul skal studentene ha tilegnet seg nødvendige kunnskaper om biokjemiske markører i blodprøver som blir brukt i diagnostikk av hjertemuskelskade, hjertesvikt og (akutte) lungesykdommer. Studentene skal også kunne foreslå, tolke og sammenfatte funn fra ulike laboratorieundersøkelser.

Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokken

Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om riktig valg av biokjemiske analyser til utredning og oppfølging av pasienter med infeksjonssykdommer og endokrine sykdommer. De skal ha god kunnskap om faktorer som påvirker analysenes biologiske variasjon, mulige feilkilder og tolkning av resultatene sammen med øvrige laboratorieanalyser, symptomer og funn.

Læringsutbytte i infeksjon/endokrinologi-blokken

Ved fullført abdomen/nyre/hud-blokk skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om klinisk funderte valg av biokjemiske analyser til utredning og oppfølgning av pasienter med henholdsvis nyresykdommer og gastrointestinale sykdommer med spesiell vekt på leversykdommer. Studentene skal videre kunne reflektere over faktorer som påvirker analysenes biologiske variasjon, og mulige feilkilder.

Læringsutbytte i abdomen/nyre/hud-blokken

Etter fullført bevegelsesapparat/hud-blokk skal studentene kunne redegjøre for biokjemiske analyser og instrumenter, og kunne utføre analyse av Hb og glukose i kapillært og venøst blod, samt tolke analysesvar hos pasient som utredes for sykdom i bevegelsesapparatet.

Læringsutbytte i bevegelsesapparat/hud-blokken

Læringsmål og læringsutbytte i modul 6:

To learn necessary concepts in basic clinical biochemistry and principles of quality aspects of laboratory results for a correct application and interpretation in pediatrics, gynecology and obstetrics.

Læringsutbytte i klinisk biokjemi i modul 6

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8:

Ved fullført modul skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om preanalytiske, analytiske og postanalytiske forhold av betydning for taking og håndtering av laboratorieprøver, pasientnær analyse av prøver og tolking av resultatene. De skal kunne rekvirere klinisk-kjemiske analyser som ledd i diagnostikk inkludert utfylling av rekvisisjoner.

Læringsutbytte i klinisk biokjemi i modul 8

Publisert 5. apr. 2016 15:25 - Sist endret 12. feb. 2018 12:16