Fagplan for KLoK i medisinstudiet

Overordnet målsetting for undervisningen i KLoK

Gjennom KLoK-undervisningen skal du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, som gjør deg i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team.

Undervisningen i KLoK

Undervisningen i KLoK er integrert i flere semestre, med varierte undervisnings- og læringsformer:

  • Modul3/Elektiv periode 1 (Oslo 2014-planen): Kurs i studiedesign og kunnskapshåndtering
  • Modul 3: Forelesninger om ledelse og pasientsikkerhet
  • Modul 7: Forelesninger/seminarer om kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedring og ledelse. To individuelle KLoK-oppgaver under praksisperioden
  • Modul 8, termin 1: Forelesninger om alle emner i KLoK, samt gruppearbeid i form av en KLoK-prosjektoppgave
  • Modul 8, termin 2: Seminarer om håndtering av feil, samt trening på ledelse og teamarbeid i akuttmedisinske team (simulering)

Forventet læringsutbytte i KLoK

Evaluering og eksamen

Under praksisperioden i modul 7 skal studentene gjennomføre KLoK-oppgaver som skal godkjennes av lektor, og i modul 8, termin 1, skal studentene levere inn en gruppeoppgave (KLoK-prosjektoppgave). Det kan gis eksamensoppgaver innen KLoK på de semestervise eksamener.

Publisert 1. feb. 2011 12:33 - Sist endret 11. sep. 2019 15:54