Fagsiden for Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK)

Gjennom undervisningen i KLoK skal du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team.

Fra simuleringsøvelsene i akuttmedisinske team i modul 8. Foto: Per Hjortdahl. 

KloK undervises i:

KloK-studentaktivitetene i de tre programmene er basert på programmenes spesifikke læringsmål. Fellesundervisning på tvers av progammene organiseres der det er hensiktsmessig og bidrar til utveksling av ferdigheter, kunnskap og kompetanser blant studentene på de ulike programmene.

KLoK fagplanutvalg er ansvarlig for organsieringen og utformingen av undervisningen i KLoK på Det medisinske fakultet.

Undervisningen i KLoK tar utgangspunkt i følgende:

  • Kunnskapsgrunnlaget i medisinen utvikler seg raskt og du må beherske metoder for å innhente gyldig og oppdatert kunnskap
  • Økt spesialisering og samarbeid i helsetjensten krever at du har kompetanse innen ledelse og teamarbeid, slik at du kan bidra til at en koordinert og sikker innsats tilpasset pasienters behov
  • Du må forstå systemene du jobber i og ha kunnskaper og ferdigheter som gjør at du kan bidra til å kvalitetssikre og forbedre disse

Fagressurser

Felles informasjon fra fagplanutvalget med lenker til litteratur og fagressurser

Fagplan i KLoK med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser i medisinstudiet

Fagplan for KloK i Erfaringsbasert Master i Helseadministrasjon 

Fagplan for KLoK i Master in Health Economics, Policy and Management og European Master in Health Economics and Management

Fagplan for KloK i Bachelor i Helseledelse og Helseøkonomi

Publisert 1. feb. 2011 11:15 - Sist endret 20. mai 2020 13:14