Medisinsk etikk

Læringsmål og læringsutbytte i modul 2:

Ved fullført undervisning i modul 2 skal studentene ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for hva medisinsk etikk er, inkludert en forståelse av at medisinske beslutninger ofte har etiske, i tillegg til faglige, premisser.

Læringsutbytte i medisinsk etikk i propedeutikkblokka i modul 2

Læringsmål og læringsutbytte i modul 3:

Studentene skal etter fullført modul ha tilegnet seg innsikt i noen sentrale problemstillinger knyttet til etiske utfordringer i hverdagen som lege med særlig fokus på etikk ved livets slutt.

Læringsutbytte i modul 3

Læringsmål og læringsutbytte i modul 5:

Ved fullført modul 5 skal studentene ha tilegnet seg et grunnlag for refleksjon over etiske verdier i helsetjenesten, håndtere etiske problemer i klinisk praksis og ta veloverveide kliniske beslutninger.

Læringsutbytte i medisinsk etikk i modul 5

Læringsmål og læringsutbytte i modul 6:

The students should gain insight into the ethical issues related to child care, gynecological and obstetrical problems, and addressing global diversity.

Læringsutbytte i medisinsk etikk i modul 6

Læringsmål og læringsutbytte i modul 7:

Ved fullført modul 7 skal studentene kunne reflektere over etiske aspekter ved helsetjenesten og håndtere etiske utfordringer i klinisk praksis.

Læringsutbytte i medisinsk etikk i modul 7

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8:

Studentene skal etter fullført modul ha tilegnet seg innsikt i sentrale og krevende medisinsk-etiske dilemmaer knyttet til samtykkekompetanse og etikk ved livets slutt. De skal også ha tilegnet seg kunnskap om organdonasjonens etikk og hvordan legen selv, kollegaer og system kan håndtere medisinske feil og alvorlige hendelser.

Læringsutbytte i modul 8

Publisert 7. apr. 2016 13:58 - Sist endret 12. feb. 2018 12:21