English version of this page

Eksamen og sensur ved Det medisinske fakultet

Fakultetets mål er at alle eksamener skal være valide og reliable. Det mest sentrale validitetskriteriet er at eksamensspørsmålene samsvarer med læringsutbytter i faglig bredde, dybde og betydning. Reliabilitet handler blant annet om å få stabile vurderinger i sensurarbeidet. Et sentralt virkemiddel her er sensorveiledninger.

Alle studieprogram har en programside hvor studieplanens ytre rammer er definert. Der fremgår blant annet studiets oppbygning i ulike emner, varighet og antall studiepoeng, og overordnet læringsutbyttebeskrivelse for hele studieprogrammet. Videre har hvert emne en emnebeskrivelse som forankrer emnet til gjeldende regelverk både for undervisning og eksamen, inkludert emnets faglige innhold definert ved læringsutbyttebeskrivelse og pensum/anbefalt litteratur.

Karaktergivningen i Norge er kriteriebasert. Vurderingsuttrykket ved eksamen skal følge europeisk standard og kan enten være bestått/ikke-bestått eller følge en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått. Hvilken karakterskala som brukes ved den enkelte eksamen er oppgitt på emnebeskrivelsen.

I de forskjellige emnene brukes ulike eksamensformer som tester ulike typer og nivåer av kompetanse. Alle eksamensformer har både styrker og svakheter, og eksamensformen som benyttes er tilpasset det aktuelle emnet og den kompetansen man ønsker å teste.

Det finnes ulike typer sensorveiledninger ved fakultetet. De kan deles inn i generiske sensorveiledninger hvor det er satt opp vurderingskriterier for eksamen som alltid er tilgjengelige, spesifikke sensorveiledninger som inneholder fasit/løsningsforslag for det enkelte eksamenssettet som tilgjengeliggjøres senest etter at sensur er fastsatt, og det kan være sensorveiledninger som er en kombinasjon av generiske og spesifikke sensorveiledninger.

Oversikt over sensorveiledning 

Under finner du en oversikt over de ulike studieprogrammene på fakultetet. Trykk inn på det enkelte studieprogrammet for å finne sensorveiledninger og vurderingskriterier for eksamen i de ulike emnene.

Ved spørsmål om sensorveiledningen i dine emner, ta kontakt med emneansvarlig. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig på semestersiden for ditt emne.

Profesjonsstudium i medisin
Master i klinisk ernæring
Bachelor i helseledelse og helseøkonomi
Master i tverrfaglig helseforskning
Master i sykepleievitenskap
Master i avansert geriatrisk sykepleie
Erfaringsbasert 1,5-årig masterprogram i helseadministrasjonErfaringsbasert 1,5-årig masterprogram i helseadministrasjonMaster i helseadministrasjon
Master's degree programme in International Community Health
Master's degree programme in Health Economics, Policy and Management, and European Master in Health Economics and Management