Sensorveiledning/vurderingskriterier MED3063 - Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning

Eksamensformen ved denne eksamen er muntlig presentasjon i gruppe. Studentene deles første dag inn i tre grupper hvor hver gruppe får tildelt hver sin eksamensoppgave som er todelt.

Del 1) Studentene generer data gjennom kurset som skal bearbeides og presenteres muntlig siste dag. Arbeidet skal følge en analyseplan for analyse av dataene, inkludert statistisk estimering og produksjon av tabeller/figurer.

Del 2) Presentasjon av en relevant artikkel.

Det forutsettes at alle gruppens medlemmer deltar i analyse av dataene, i utarbeidelsen av presentasjonen, og i den muntlige presentasjonen. Hver enkelt gruppe har 10-15 minutter til å presentere oppgaven og deretter vil eksaminator stille spørsmål knyttet til presentasjonen (avgrenset til 5-10 minutt).

Ved vurdering legges det vekt på at presentasjonen:

I del 1:

  • formulerer en klar problemstilling
  • gir en kort og konsis beskrivelse av studiepopulasjonen og metoden
  • presenterer resultatene på en oversiktlig og poengtert måte
  • analyseresultatene tillegges riktig fortolkning og presentasjonen inneholder en konklusjon
  • har en logisk oppbygning og at problemstillingen gjenfinnes i alle punktene av presentasjonen

I del 2:

  • presenterer artikkelens oppbygning og innhold på en oversiktlig måte
  • diskuterer innholdet og konklusjonen i forhold til egne kunnskaper og erfaringer

Ikke-bestått gis hvis kandidaten ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene for å utføre analyser av datasett innenfor emnets pensum, hvis artikkelpresentasjonen er ustrukturert og usystematisk eller hvis kandidaten ikke tilfredsstiller de faglige kunnskapskravene innen sentrale deler av emnet.

Publisert 15. jan. 2020 11:05 - Sist endret 15. jan. 2020 11:07