EVU-kurs: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Videre- og etterutdanningskurs for helsepersonell. Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2018. Søk innen 8. desember 2017.

  

Tavleskrift etikk

Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene, og i perioden mellom samlingene. Arbeidskrav mellom samlingene er å veilede/fasilitere en etikkrefleksjonsgruppe (ERG), og dokumentere etikkveiledningene via et skjema/refleksjonsnotat med forhåndsdefinerte spørsmål.

NB! Dette EVU-kurset har undervisning sammen med masteremnet SME4310. Dersom du ønsker å få studiepoeng må du melde deg på masteremnet innen 8. desember. Det er ikke anledning til å bytte etter at fristen har gått ut.

Sentrale temaer/fokusområder:

 • Hva er etikk, verdier og normer?
 • Hva er en god sak og et godt spørsmål?
 • Hva er en god etikkveileder/fasilitator?
 • Å skrive drøftingsreferat & refleksjonsnotat
 • Sammenhengen mellom fag, etikk og juss
 • Sentral helsejuss som ofte aktualiseres
 • Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og klinisk etikk-komite (KEK)
 • ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis
 • Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG?
 • Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid?
 • Kort orientering om andre metoder for etikkrefleksjon (som dilemmametoden)

 

Kurssamlinger vår 2018

 • 19 - 20. februar
 • 16. - 17. april
 •  8. mai

Hva lærer du?

Kunnskap

Kurset gir deg basiskunnskap om:

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) og en innføring i kliniske etikk-komiteer (KEK)
 • metodisk kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • veilede/fasilitere etikkrefleksjon i grupper med bruk av SME-metoden 
 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette kurset vil kunne:

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon
 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Undervisning

Undervisningen er på norsk og består av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

I tillegg til øvelser på skolesamlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum fire etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom skolesamlingene, og skriver et tilhørende refleksjonsnotat. Derfor er det viktig at deltakere har en etablert avtale med sine ledere om tid til gjennomføring både av skolesamlinger og veiledning av etikk-refleksjonsgrupper mellom samlingene.

 • Timeplan (med forbehold om små endringer)

Pensum

Deltakerne har ikke obligatorisk lesestoff, men vil ved kursstart få utdelt en minnepinne med anbefalt litteratur.

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men for å få kursbevis må du:

 • Være tilstede på minimum 80 % av undervisningen
 • Gjennomføre minimum 4 veiledninger av etikkrefleksjon

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder, men søknader fra deltakere i samarbeidende kommuner om prosjektet med etableringen av kliniske etikk-komiteer i kommunehelsetjenesten vil bli prioritert. Du vil få svar på søknaden din etter søknadsfristen.

Søk opptak

I nettskjema får du beskjed om å laste opp et motivasjonsnotat (doc) som er obligatorisk i søknaden.

Søk her innen 8. desember

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten innen 8. desember.

Kursavgift

1500 kr, faktura blir sendt etter opptak.

Kontakt

Godkjenninger

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:

 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 28 timer for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 28 kurstimer og 5 timer veiledning
 • Fagforbundet med 33 timer tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper
 • Psykologforeningen som 33 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Legeforeningen godkjenner kurset for alle spesialiteter unntatt allmennmedisin med 28 timer undervisning som valgfritt kurs samt 5 timer veiledningsarbeid mellom samlingene for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Generelt kurs meritterende med 33 timer til ergoterapispesialist
 • Delta med 28 timer undervisning og 5 timer veiledning for helsesekretærer

 

Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 19. mars 2018 10:47