EVU-kurs: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Videre- og etterutdanningskurs for helsepersonell. Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2019. Søk innen 11. desember 2018.

  

Tavleskrift etikk

Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene, og i perioden mellom samlingene.

NB!  Arbeidskrav mellom samlingene er å veilede/fasilitere en etikkrefleksjonsgruppe (ERG), og dokumentere etikkveiledningene via et skjema/refleksjonsnotat med forhåndsdefinerte spørsmål. Derfor er det viktig at deltakere har en etablert avtale med sine ledere om tid til gjennomføring både av skolesamlinger og veiledning av etikk-refleksjonsgrupper mellom samlingene.

 

Sentrale temaer/fokusområder:

 • Hva er etikk, verdier og normer?
 • Hva er en god sak og et godt spørsmål?
 • Hva er en god etikkveileder/fasilitator?
 • Å skrive drøftingsreferat & refleksjonsnotat
 • Sammenhengen mellom fag, etikk og juss
 • Sentral helsejuss som ofte aktualiseres
 • Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og klinisk etikk-komite (KEK)
 • ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis
 • Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG?
 • Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid?
 • Kort orientering om andre metoder for etikkrefleksjon (som dilemmametoden)

 

Kurssamlinger vår 2019

Heldagsundervisning:

18.-19. februar

18.-19. mars

7. mai

Detaljert timeplan

Undervisningen finner sted i seminarrom 3 i Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A. Se kart her.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Kurset gir deg basiskunnskap om:

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) og en innføring i kliniske etikk-komiteer (KEK)
 • metodisk kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • veilede/fasilitere etikkrefleksjon i grupper med bruk av SME-metoden 
 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette kurset vil kunne:

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon
 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Undervisning

Undervisningen er på norsk og består av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten. Dersom du ønsker å få studiepoeng må du melde deg på masteremnet innen 11. desember. Det er ikke anledning til å bytte etter at fristen har gått ut.

I tillegg til øvelser på skolesamlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum fire etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom skolesamlingene, og skriver et tilhørende refleksjonsnotat.

Pensum

Deltakerne har ikke obligatorisk lesestoff, men vil ved kursstart få utdelt en minnepinne med anbefalt litteratur.

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men for å få kursbevis må du:

 • Være tilstede på minimum 80 % av undervisningen
 • Gjennomføre minimum 4 veiledninger av etikkrefleksjon

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder.

Søk opptak

I nettskjema får du beskjed om å laste opp et motivasjonsnotat (doc) som er obligatorisk i søknaden. Søknadsfrist er 11. desember.

 

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten innen 11. desember.

Kursavgift

1500 kr, faktura blir sendt etter opptak.

Kontakt

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 • Helsesekretærforbundet i Delta med 36 timer undervisning og 5 veiledning.
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Generelt kurs meritterende til ergoterapispesialist med 36 timer undervisning og 5 timer obligatorisk veiledning mellom samlingene.
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 41 timer.
 • Presteforeningen: godkjennes som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 32 timer kurstimer og 5 timer veiledning.
 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 30 timer for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Legeforeningen for alle spesialiteter med 36 timer kurs og 5 timer veiledningsarbeid
 • Psykologforeningen som 36 timers vedlikeholdsaktivitet og fem timer veiledningsarbeid
Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 1. mars 2019 11:23