EVU-kurs: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Etter- og videreutdanningskurs for helsepersonell. Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2022. Påmeldingsfrist: 17. desember. 

  

Tavleskrift etikk

Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Kurset har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene, og i perioden mellom samlingene.

Det betyr at du skal veilede/fasilitere en etikkrefleksjonsgruppe (ERG), og dokumentere etikkveiledningene via et skjema/refleksjonsnotat med forhåndsdefinerte spørsmål. Derfor er det viktig at du har en etablert avtale med dine ledere om tid til gjennomføring både av skolesamlinger og veiledning av etikkrefleksjonsgrupper mellom samlingene.

 

Sentrale temaer/fokusområder:

 • Hva er etikk, verdier og normer?
 • Hva er en god sak og et godt spørsmål?
 • Hva er en god etikkveileder/fasilitator?
 • Å skrive drøftingsreferat & refleksjonsnotat 
 • Sammenhengen mellom fag, etikk og juss
 • Sentral helsejuss som ofte aktualiseres
 • Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og klinisk etikk-komite (KEK)
 • ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis
 • Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG?
 • Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid?
 • Kort orientering om andre metoder for etikkrefleksjon (som dilemmametoden)

 

Tid og sted

Heldagsundervisning over fem dager vårsemesteret 2022:

14.-15. februar 

28. og 29. mars

10. mai

Detaljert timeplan 

Sted: Universitetet i Oslo

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Kurset gir deg basiskunnskap om:

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) og en innføring i kliniske etikk-komiteer (KEK)
 • metodisk kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • veilede/fasilitere etikkrefleksjon i grupper med bruk av SME-metoden 
 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette kurset vil kunne:

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon
 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Undervisning og arbeidskrav

Undervisningen er på norsk og består av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Arbeidskrav: I tillegg til øvelser på skolesamlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum fire etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom skolesamlingene, og skriver et tilhørende refleksjonsnotat.

Anbefalt litteratur

Litteraturliste

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men for å få kursbevis må du:

 • Være til stede på minimum 80 % av undervisningen
 • Ha gjennomført arbeidskravet ved å levere minimum 4 refleksjonsnotater etter veiledninger av etikkrefleksjon

Påmelding og opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder. I søknadsskjemaet får du beskjed om å laste opp et motivasjonsnotat (doc) som er obligatorisk. 

Påmeldingsfrist var 17. desember. Ta kontakt med Anders Tvedt hvis du ønsker å stå på venteliste. 

Kursavgift

1500 kr, faktura blir sendt etter opptak.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av

 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 30 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Helsesekretærforbundet i Delta med 33 kurstimer, pluss 5 timers veiledning mellom samlingene.
 • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 33 kurstimer og fem timer veiledning mellom samlingene. 
 • Psykologforening som 33 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. 
 • Den norske legeforening for spesialiteten allmennmedisin med 33 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i medisinsk etikk til videre- og etterutdanningen. I tillegg kan det godkjennes 5 valgfrie poeng for veiledningssamarbeid. Den norske legeforening godkjenner også kurset for alle spesialiteter med 33 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. I tillegg godkjennes 5 timer for veiledningssamarbeid.
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 31 timer. Kurset godkjennes for alle relevante helsepersonellgrupper.

Kontakt

Publisert 30. nov. 2015 12:50 - Sist endret 7. mars 2022 08:32