English version of this page

Utfyllende regler for ph.d.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet. Denne revisjonen ble vedtatt av fakultetsstyret 25. juni 2013 og bygger på regler vedtatt av fakultetsstyret 21. desember 2010.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22. juni 2010 og vedtatt i Det medisinske fakultets styre den 21. desember 2010, reviderte regler vedtatt av fakultetsstyret 25.6.2013.

Utfyllende regel til § 1 – Forskriftens virkeområde

Denne forskriften regulerer forskerutdanningen og doktorgradsprøven til kandidater som er opptatt på Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet. Kandidater på ph.d.-programmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i regelverket.

Godkjent gjennomføring av fakultetets ph.d.-program, inklusive godkjent prøveforelesning og  godkjent disputas, gir rett til tittelen ph.d. (philosophiae doctor).

Kandidater knyttet til internasjonale avtaler kan innvilges dispensasjon fra enkelt-bestemmelser i doktorgradsregelverket.

Utfyllende regel til § 3 - Ansvaret for doktorgradsutdanningen

Den formaliserte forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet er organisert i ett ph.d.-program. Programmet er ikke linjedelt. Ph.d.-programmet er knyttet til de fagområder som til enhver tid omfattes av Det medisinske fakultets fagportefølje.

Alle saker knyttet til Ph.d.-programmet adresseres til Seksjon for forskerutdanning. Seksjonen foretar all saksforberedelse for dekan og prodekan for forskning som har den avgjørende beslutningsmyndighet.

Utfyllende regel til § 5.1 - Vilkår for opptak

Fakultetsstyret kan fastsette ytterligere krav til dokumentasjon som skal vedlegges søknad om opptak.

5.1.1 Utdanningskrav

Fakultetet selv kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak:

 • Utdanning og kompetanse på masternivå.
 • Utenlandsk avsluttet grad (M. Sc.-nivå) som tilsvarer minst 4 år i det norske universitetssystemet, og som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt.

5.1.2 Karakterkrav

Som hovedregel skal følgende gjelde:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C.
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B.
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.

Karakterkravet gjelder ikke for søkere med cand. med fra Norge,  eller med annen norsk høyere utdanning hvor det kun gis karakter bestått/Ikke bestått.

5.1.3 Krav til kompetanse i engelsk

Internasjonale studenter må dokumentere engelskferdigheter ved å ta en av følgende tester:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paper-based Test (PBT), eller  80 på internet-Based Test (iBT).
 • IELTS - International English Language Testing Service med resultat  6.0.

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESO-Cepes og som har engelsk som 1. fremmedspråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunn- og videregående skole. Søkeren må selv dokumentere dette.
 • Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller mastergrad hvor engelsk har vært undervisningsspråk.
 • Søkere som har en A-level eksamen i engelsk.
 • For søkere fra enkelte afrikanske land, se NOKUTs hjemmeside for detaljer.

5.1.4 Frister

Opptak til Ph.d.-programmet skjer 4 ganger i året. Søknadsfristene blir annonsert på fakultetets nettsider.

5.1.5 Søknaden

5.1.5.1 Søknad og prosjektbeskrivelse

Søker skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde den aktuelle søkerens konkrete ph.d.-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen kan være på inntil 10 sider, inkludert referanseliste, og skal normalt inneholde følgende:

 • Redegjørelse for tema, herunder bakgrunn for prosjektet og relasjoner til nasjonal og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • Presisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der dette er relevant)
 • Redegjørelse for søkerens selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt

Søkeren skal ha til disposisjon nødvendige ressurser for gjennomføring av sitt ph.d.-prosjekt. Avgjørelsen om hva som anses som nødvendig, tas av instituttet. For søkere med ekstern finansiering og/eller arbeidsplass, inngås det avtale om dette i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt.

Søkeren må kunne dokumentere minimum ett års finansiering og i tillegg levere en realistisk plan for finansiering av resterende opptaksperiode.

Søknad om opptak skal være kvalitetssikret og underskrevet av instituttleder før den sendes fakultetet v/ Seksjon for forskerutdanning, for behandling.

Ufullstendige eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. Dersom fullstendig dokumentasjon ikke foreligger innen 6 uker etter at fakultetet har mottatt søknaden, anses den som trukket.

5.1.5.2 Vedlegg til søknaden

Søknads- og avtaleskjemaet skal ha følgende vedlegg:

 • Bekreftede kopier av vitnemål og/eller karakterutskrifter
 • Internasjonale søkere skal vedlegge resultat av TOEFL eller IELTS test (se 5.1.3 - utfyllende regel MED for unntak)
 • Prosjektbeskrivelse (se 5.1.5.1 - utfyllende regel MED)
 • Avtale med ekstern part
 • Arbeidsavtale
 • Bekreftelse på finansiering
 • Plan for den valgfrie delen av ph.d.-utdanningen som utgjør 20 ECTS poeng av 30
 • Angivelse av veilederteamet med hovedveileder og medveileder
 • Plan for gjennomføring av prosjektet innen normert tid

Utfyllende regel til § 5.2 - Avgjørelse om opptak

Fakultetet meddeler avgjørelsen vedrørende opptak til søker og grunnenhet. Når søknaden er godkjent og underskrevet av fakultetet, er den å anse som en avtale for gjennomføring av ph.d.-programmet (§ 6).

Utfyllende regel til § 5.3 - Opptaksperiode

5.3.1 - Opptaksperiode

Søknad om opptak til Det medisinske fakultets ph.d.-program skal sendes fakultetet innen to (2) måneder fra dato for tiltredelse i stipendiatstilling eller til nærmeste søknadsfrist som er oppgitt av fakultetet.

5.3.2 Forlengelse av avtaleperiode

I tilfeller hvor forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d. graden er påbegynt tidligere enn tre måneder før det søkes opptak til Ph.d.-programmet, skal det i vedlegg til søknaden gjøres rede for dette.

Opptaksperioden forlenges ved lovhjemlede avbrudd som svangerskapspermisjon, sykdom, o.a. som forårsaker helt eller delvis opphold i arbeidet med doktorgraden.

Doktorgradskandidaten plikter å sende dokumentasjon på forholdet til Seksjon for forskerutdanning.

Kandidater som har hatt opptak på ph.d.-programmet i mindre enn seks år, men som trenger forlengelse inntil seks år, må sende Seksjon for forskerutdanning informasjon om hvorfor de behøver forlengelse.

Opptaksperioden for kandidater som trenger mer enn seks år på programmet kan også forlenges på annet grunnlag etter søknad. Maksimum opptaksperiode på ph.d.-programmet er 8 år. Søknader innvilges der fakultetet etter en totalvurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i forlengelsesperioden.

Følgende dokumentasjon må foreligge for at søknad om forlengelse skal kunne behandles:

 • Bekreftelse fra veileder på veiledning i forlengelsesperioden.
 • Redegjørelse for status i prosjektet og en redegjørelse for hva som gjenstår, med en plan for ferdigstillelse.
 • Bekreftelse på videre finansiering.

Det gis ikke forlengelser utover 8 år beregnet fra opptaksdato (lovhjemlede avbrudd medregnes ikke). Som pliktarbeid defineres undervisning og klinisk arbeid inntil 50 % stilling. En avhandling som ferdigstilles etter opptaksperioden kan likevel innleveres for bedømmelse for graden ph.d.

Utfyllende regel til § 6 - Ph.d. -avtalen

Søknads- og avtaleskjemaet for opptak til organisert doktorgradsutdanning ved Det medisinske fakultet og Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo med Utfyllende regler for Det medisinske fakultet, regulerer partenes rettigheter og plikter underveis i opptaksperioden.

Veileder(e) som oppnevnes etter opptakstidspunktet skal undertegne egen veilederavtale.

Utfyllende regel til § 7.1 - Veiledningens innhold

Veilederne plikter å holde seg orientert om det regelverk som regulerer ph.d.-programmet, og bistå kandidaten i oppfyllelsen av hans eller hennes rettigheter og plikter.

Kandidaten plikter å holde aktiv dialog med sine veiledere om progresjonen i arbeidet, og fremlegge utkast av skriftlige arbeider for diskusjon med veilederne.

Kandidat og veileder plikter å gi hverandre løpende informasjon om alle forhold av betydning for gjennomføringen av doktorgradsutdanningen.

Partene plikter aktivt å følge opp omstendigheter som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av doktorgradsutdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan gjennomføres.

Utfyllende regel til § 7.2 - Oppnevning av veiledere

Alle kandidater skal ha minimum to veiledere gjennom hele perioden på Ph.d.-programmet.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Doktorgradskandidat og veileder kan ved enighet anmode fakultetet om å oppnevne ny veileder for kandidaten.

Ved konflikt mellom kandidat og veileder skal partene i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan en eller begge parter be om å bli løst fra veilederavtalen. Anmodning om å bli løst fra veilederavtalen sendes til Seksjon for forskerutdanning.

Fakultetet skal godkjenne skifte av veileder. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

Utfyllende regel til § 7.3 - Hovedveileder

Dersom kandidaten ønsker en ekstern hovedveileder må kandidaten sende begrunnet søknad til fakultetet om dette.

Hovedveileder skal være tilsatt ved en norsk institusjon.

Utfyllende regel til § 7.4 - Medveiledere

Dersom hovedveileder er ekstern, må medveileder være tilsatt ved Det medisinske fakultet.

Utfyllende regel til § 8 - Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal være relevant både i forhold til doktorgradsarbeidet og i forhold til en generell forskningsmessig kvalifisering innen faget.

Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden.

Opplæringsdelen ved fakultet består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng.

For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C.

Minimum 15 studiepoeng av den valgfrie delen skal bestå av ph.d.-emner ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon.

Medisinsk spesialitet godkjennes som et ph.d.-emne tilsvarende 5 studiepoeng. Enkeltkurs som ledd i spesialiseringen godkjennes ikke. Andre spesialiteter kan godkjennes etter søknad.

Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvis kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det må da følge en erklæring fra hovedveileder om at emnet er relevant for forskningsprosjektet.

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner etter gjeldende regler:

 • Andre relevante forskerkurs godkjennes med studiepoengberegning iht. ECTS.
 • Deltakelse i nasjonal kongress med fremleggelse (muntlig eller poster): 1 studiepoeng pr. kongress. Maks 3 studiepoeng kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Deltakelse i internasjonal kongress med fremleggelse: 2 studiepoeng pr. kongress. Maks 4 studiepoeng kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Original forelesning:1 studiepoeng pr. time, inntil 2 studiepoeng,
 • Populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt: 1 studiepoeng pr. artikkel, inntil 2 studiepoeng.
 • Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon: 1,5 studiepoeng for de to første ukene, deretter 1 studiepoeng pr uke. Oppholdet skal ha minst to ukers varighet. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes utført av ekstern institusjon. Det skal leveres skriftlig rapport i etterkant.
 • Andre aktiviteter etter søknad

Fakultetets Forskerlinje anses likestilt med opplæringsdelen i Ph.d.-programmet, og kandidater som har gjennomført Forskerlinjen fritas fra kravet om opplæringsdel i Ph.d.-programmet.

Når opplæringsdelen anses fullført i henhold til fakultetets retningslinjer, sendes søknad om godkjent opplæringsdel til Seksjon for forskerutdanning. Elementer i opplæringsdelen vil ikke bli godkjent enkeltvis.

Søknaden skal inneholde en oversikt over elementene som ønskes godkjent, vedlagt dokumentasjon for hvert av elementene i form av kopi av vitnemål/kursbevis og bekreftelser.

Utfyllende regel til § 9 - Rapportering

Kandidat og veileder(e) skal sende en årlig rapport på eget skjema om progresjonen i ph.d.-arbeidet. Rapporten sendes elektronisk til Seksjon for forskerutdanning innen 15.desember hvert år.

Kandidater som har opptaksperiode etter 1. mai rapporterer ikke det første året.

Av rapportene skal det fremgå hvor langt kandidaten er kommet med det vitenskapelige arbeidet og med opplæringsdelen. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan eller andre spesielle forhold spesifiseres, og skal følges opp.

Utfyllende regel til § 10.1 - Krav til avhandlingen

Avhandlingen bør bestå av minst tre (3) vitenskapelige artikler publisert i, eller innsendt for vurdering i, internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering.

Doktorgradskandidaten bør som hovedregel være førsteforfatter på minst to artikler. Der kandidaten ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig i datainnsamling, tolkning av resultater og artikkelskriving.

Ved innlevering av avhandlingen bør minst én (1) av artiklene som inngår være endelig akseptert for publisering. Manuskript og arbeider innsendt for publisering som inngår i avhandlingen skal ha samme kvalitet som en publisert artikkel.

Antall artikler vil være avhengig av størrelse og kvalitet på den enkelte artikkel og hvor mye kandidaten har bidratt. Dersom kandidaten både har lagt ned en uvanlig stor arbeidsinnsats i en artikkel og artikkelen har meget høy kvalitet, kan antall artikler reduseres.

I tillegg til enkeltartikler skal avhandlingen inneholde en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon. Denne samlete fremstillingen skal være et selvstendig vitenskapelig dokument der kandidaten har mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å trenge inn i spesialiserte vitenskapelige problemstillinger.

En avhandling kan unntaksvis i sin helhet være et fellesarbeid for to doktorgradskandidater.

Avhandlingen skal da i omfang tilsvare to vanlige doktorgradsavhandlinger. I tillegg skal hver enkelt kandidats selvstendige innsats være klart definert og utgjøre omkring halvparten av det vitenskapelige arbeidet.

Monografier som ikke er publiserte kan også godtas som avhandling til ph.d.-graden. Disse skal bedømmes etter samme kriterier som en samling publiserte artikler med sammenskrivning. Det betyr at minimumskravene til vitenskapelig kvalitet er identiske.

Avhandlingen skal i sin helhet være på enten engelsk eller norsk. Tillatelse til å benytte annet språk må innhentes fra fakultetet.

Utfyllende regel til § 10.2 - Arbeider som ikke godtas

En artikkel som tidligere har vært innlevert og/eller bedømt som del av en doktorgradsavhandling, kan likevel antas til bedømmelse så fremt det med avhandlingen følger en erklæring som beskriver kandidaten og den enkelte medforfatters innsats, jf. § 10.1, femte avsnitt.

Utfyllende regel til § 12.1 - Innlevering av avhandlingen

Søknad om å få arbeidet bedømt stiles til fakultetet og sendes til Seksjon for forskerutdanning på et fastsatt søknadsskjema.

Søknad kan først leveres når opplæringsdelen er fullført og godkjent, og fakultetet har utstedt bekreftelse på slik godkjenning.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • 1 CD eller minnepinne med hele avhandlingen i en samlet PDF-fil.
 • Bekreftelse på godkjent opplæringsdel.
 • Signerte medforfatterskjema for hvert enkelt fellesarbeid.
 • Erklæring om innhenting av nødvendige tillatelser.

Utfyllende regel til § 13 - Oppnevning av bedømmelseskomité

I forbindelse med søknad om bedømmelse skal hovedveileder komme med forslag til bedømmelseskomité. Dette skal begrunnes og det skal vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt.

I tillegg skal det foreslås to personer, som begge må være forespurt og ha sagt seg villige, til å være disputasleder. Disputasleder må være ansatt som professor, eller førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet. Disputasleder kan være emeritus.

Forslaget utformes på eget skjema, signeres av hovedveileder og kandidat og sendes til Seksjon for forskerutdanning. Sammen med forslaget må det leveres utfylte og signerte habilitetserklæringer for de foreslåtte komitémedlemmene.

Medforfatter(e) og/eller tidligere og nåværende veileder(e) til kandidaten kan ikke inngå i komiteen.

Ett av komitémedlemmene skal ha et ansettelsesforhold til Det medisinske fakultet, UiO.

Komiteens medlemmer skal normalt ikke ha hatt fellesarbeider med kandidatens veiledere de siste 5 år.

Dersom veileder og et komitémedlem har hatt et samarbeid skal det redegjøres for dette.

Hvis et komitémedlem trekker seg før innstillingen foreligger, skal det oppnevnes et nytt komitémedlem etter forslag fra hovedveileder. Nytt forslag samt habilitetserklæring sendes til Seksjon for forskerutdanning.

Hvis et komitémedlem ikke har mulighet til å være til stede på prøveforelesning og/eller disputas, kan fakultetet oppnevne et settemedlem etter forslag fra komitélederen.

Utfyllende regel til § 14.2 - Omarbeiding av innlevert avhandling

Bedømmelseskomiteen skal avgi sin endelige innstilling innen to (2) måneder.

Dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling innen seks (6) måneder ikke kan omarbeides til et nivå verdig en ph.d.-grad, skal den refuseres.

Dersom kandidaten har gjort de endringene komiteen har foreslått, skal komiteen normalt sett anbefale at kandidaten kan forsvare avhandlingen.

Utfyllende regel til § 14.3 - Bedømmelseskomiteens innstilling

Innstillingen skal være en felles uttalelse, eventuelt vedlagt individuelle uttalelser.

Dersom komiteen konkluderer med at avhandlingen ikke finnes verdig til å forsvares i disputas, eller komiteens medlemmer er delte i sitt syn, må komiteen gi en noe mer utførlig begrunnelse for sin konklusjon enn i tilfeller der konklusjonen er positiv.

I tilfeller hvor komiteen konkluderer med å godkjenne avhandlingen for disputas kan innstillingen ha en mer generell og kortfattet form.

Komiteens innstilling bør inneholde en beskrivelse av:

 • Avhandlingens innhold og målsetting.
 • Kandidatens originale bidrag og selvstendighet.
 • Kandidatens oversikt over fagfeltet og plassering av egen forskning innen dette feltet.
 • Avhandlingens tekniske kvalitet: Disposisjon, skriftlig fremstilling, helhetsinntrykk.
 • Avhandlingens mest sentrale momenter vedrørende teori, hypoteser, materiale og metoder.
 • Avhandlingens funn og hvilke hovedkonklusjoner som trekkes.
 • Avhandlingens kvalitetsmessige nivå, vitenskapelige betydning og nivå i internasjonal sammenheng.

Doktorandens skriftlige merknader til innstillingen legges ved innstillingen når vedtaket skal fattes.

Utfyllende regel til § 14.4 - Retting av formelle feil i avhandlingen

Søknad om å rette formelle feil i avhandlingen sendes til Seksjon for forskerutdanning. Søknaden behandles av bedømmelseskomiteen.

Med formelle feil menes feil av ikke-faglig art, som stavefeil, dårlig språk og lignende.

Oversikt over rettingene skal trykkes i den endelige versjonen av avhandlingen.

Det er ikke lov å endre tidskriftsstatus etter innlevering.

Utfyllende regel til § 16 - Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som tidligere har vært bedømt og underkjent ved Det medisinske fakultet kan leveres inn til ny bedømmelse én gang.

Ny innlevering kan tidligst skje seks (6) måneder og senest to (2) år etter at fakultetet fattet vedtak om å refusere avhandlingen.

Fakultetet oppnevner den samme bedømmelseskomiteen til å bedømme revidert avhandling, med mindre særlige grunner taler for oppnevning av nye medlemmer av komiteen.

Utfyllende regel til § 17.1 - Fakultetets krav til den trykte avhandlingen

Når fakultetet har funnet avhandlingen verdig for forsvar i disputas skal det trykkes 60 eksemplarer av avhandlingen.

Fakultetet dekker utgiftene til trykking av de 60 obligatoriske eksemplarene av avhandlingen.

Akademika forlag skal benyttes ved trykking, og avhandlingene skal ha universitetets standardformat og fakultetets omslag med eget serienummer.

Utfyllende regel til § 17.2 - Offentliggjøring

I forbindelse med offentliggjøring av doktorgradsavhandlingen skal kandidaten senest 3 uker før disputasen levere utfylt personaliaskjema, et engelsk fagrettet og et norsk populærvitenskapelig sammendrag til fakultetet.

Disputasen er offentlig og avhandlingen skal være allment tilgjengelig. Fakultetet har i tillegg lovpålagt avleveringsplikt for doktorgradsavhandlinger. Fakultetet påser at eksemplarer av avhandlingen er tilgjengelig under disputasen, og at avleveringsplikten oppfylles i henhold til lov.

Utfyllende regel til § 18.1 - Prøveforelesning

Prøveforelesningen avholdes før disputas, og kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til forsvar.

Doktoranden skal holde én prøveforelesning over et oppgitt emne. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter. I tillegg kommer inntil 15 minutter for eventuelle spørsmål/kommentarer.

Ved vurdering av prøveforelesningen skal bedømmelseskomiteen vektlegge følgende:

 • Innledet doktoranden med å presentere en disposisjon for forelesningen?
 • Maktet doktoranden å skille mellom hovedpunkter og mindre viktige punkter, der forbindelsen mellom hovedpunktene trådte klart frem for tilhørerne?

Språket i forelesningen skal være engelsk, norsk, dansk eller svensk.

Utfyllende regel til § 18.2 - Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Det offentlige forsvar skal avholdes i lokaler tilhørende Universitetet i Oslo.

Etter en kort innledning ved disputasleder, og før opposisjonen, skal doktoranden gjøre rede for sitt forskningsarbeid i en populærvitenskapelig form, i inntil 20 minutter.

Bedømmelseskomiteen foreslår selv hvem av dets medlemmer som skal ha rollen som henholdsvis første og annen opponent.

Disputasleder kan ikke være medforfatter på noen av doktorandens vitenskapelige artikler, heller ikke andre artikler utover de som inngår i doktorgradsarbeidet. Disputasleder skal normalt heller ikke ha hatt fellesarbeider med kandidatens veiledere de siste fem (5) år.

Dersom forsvaret i disputas ikke godkjennes, skal fakultetet underrettes om dette umiddelbart.

Utfyllende regel til § 23 - Ikrafttredelse og overgangsregler

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, trer i kraft umiddelbart ved Fakultetsstyrets vedtak.

Publisert 20. mai 2015 10:44 - Sist endret 23. mai 2018 15:20