Disputas: Inger Johansen - Allmennmedisin

Cand.med. Inger Johansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings – an open, prospective, comparative observational study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kristian Borg, Rehabiliteringsmedicinske Universitetskliniken, Danderyds sjukhus AB, Stockholm, Sverige

2. opponent: Professor Eivind Meland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Erik Bautz-Holter, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Leder av disputas

Professor Borghild Barth-H Roald, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Hovedveileder

Professor Mette Brekke, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Univeristetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Eldre pasienter oppnådde vesentlig høyere økning i sin selvhjulpenhet på nesten halvparten av tiden ved rehabilitering i eget kommunalt rehabiliteringssenter, sammenliknet med i korttidsplasser på sykehjem. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie gjennomført av lege og forsker Inger Johansen ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Forskjellen i selvhjulpenhet mellom de to pasientgruppene var fortsatt tilstede 18 måneder etter rehabiliteringen. Pasientene som var rehabilitert i egen kommunal enhet trengte mindre hjemmetjenester og tilbragte færre dager i korttidsplasser på sykehjem etter rehabiliteringen. Andelen som bodde i omsorgsleilighet eller på sykehjem økte ikke iløpet av observasjonstiden, mens den doblet seg hos pasientene som ble rehabilitert i korttidsplasser på sykehjem. Blant pasientene over 80 år hadde 10% fast sykehjemsplass etter 18 måneder, av de som var rehabilitert i eget senter, mens tallet i sammenligningsgruppen var 15%. Kostnadene for rehabilitering og omsorgstjenester var 40% lavere i gruppen fra rehabiliteringssenteret. Studien ble gjennomført ved Larvik kommunes rehabiliteringssenter og i seks andre kommuner i Vestfold, som har rehabiliteing i korttidsplasser i sykehjem. 300 pasienter >65 år ble rekruttert. Halvparten kom hjemmefra og halvparten direkte fra sykehus, etter hjerneslag, lårhalsbrudd, kroniske sykdommer eller funksjonssvikt pga aldring. Samhandlingsreformen gir kommunene mer ansvar for helsetjenestene. Økningen i antallet eldre og korte sykehusopphold fører til at stadig flere eldre skrives ut før de er selvhjulpne nok til å fungere i eget hjem. Stadig flere hjemmeboende eldre trenger effektiv rehabilitering for å kunne fortsette å bo hjemme med størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet. Denne studien beskriver en effektiv rehabiliteringsmodell for eldre som trenger institusjonsbasert rehabilitering i kommunene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 16. mai 2013 11:12