Disputas: Marit Erna Austeng - Medisin; Otorhinolaryngology

Cand.med. Marit Erna Austeng ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hearing loss, otitis media with effusion and obstructive sleep apnea in children with Down syndrome

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Ann Hermansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Sverige
  • 2. opponent: Docent Søren Berg, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kim Alexander Tønseth, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje Osnes, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kari Kværner, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Øre-, nese- og halsrelaterte sykdommer hos barn med Down syndrom

Lege og forsker Marit Austeng har undersøkt spesifikke øre-, nese- og halsrelaterte sykdommer som kan ha stor betydning for generell helse, hørsel og konsentrasjon under læring. Hun har sett på forekomsten av hørselstap og kronisk mellomørebetennelse hos 8 år gamle barn med Down syndrom. Prosjektet har også kartlagt om barna er plaget av og pustestopp, fragmentert søvn og  snorking på grunn av trange  luftveier (OSA, obstruktiv søvnapné).

Barn med Down syndrom født i 2002 bosatt i Norge ble tilbudt hørselsundersøkelse. Barna som sokner til Helse Sør-Øst ble i tillegg tilbudt søvnutredning med polysomnografi. Andelen barn og foresatte som viste interesse for hørsels- og søvnutredningen var høy og over 90 % av barna ble undersøkt.

I avhandlingen Hearing loss, otitis media and sleep apnea in children with Down syndrome har Marit Austeng og hennes forskningsgruppe vist at barna har høy forekomst av obstruktiv søvnapné og at 66% av barna hadde moderat til alvorlig tilstand. Over en tredjedel av barna hadde et signifikant hørselstap. Undersøkelsene viste at 40% av barna hadde kronisk mellomøre-betennelse som var assosiert med hørseltap. Studien viste også at mange av barna ikke har vært utredet for problemene sine tidligere og at oppfølgingen har vært veldig varierende. Ingen av barna var tidligere undersøkt med tanke på søvnapné og bare et fåtall av barna var under oppfølging for hørselstap og mellomøresykdom på undersøkelsestidpunktet.

Selv om noen få fagområder har spesifikke retningslinjer for hvordan barn med Down syndrom skal følges opp, finnes det verken tverrfaglige retningslinjer for oppfølging  eller retningslinjer for oppfølging av øre-, nese- og halssykdommer hos barn med Down syndrome I Norge. Dette kan bidra til forskjellene i oppfølgingen barna får. Dette forskningsarbeidet bidrar til økt kunnskap hos helsearbeidere om denne gruppen barn og burde kunne bidra til bedre oppfølging.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 13. juni 2014 10:30 - Sist endret 13. juni 2014 11:27