Disputas: Wenche Bekken - Medisinsk antropologi

Cand.polit. Wenche Bekken ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Children's Participation in Paediatric Rehabilitation. An exploration of consultation practices

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet, Danmark
  • 2. opponent: Professor Jan-Kåre Breivik, AHS, Høgskolen i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Gunnar Tellnes, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Dag Bruusgaard, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Benedicte Ingstad, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Barn med funksjonsnedsettelse opplever det sårbart å bli satt utenfor i beslutninger når de er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette viser Wenche Bekken i sin doktorgradsavhandling.

Barn med funksjonsnedsettelse går jevnlig til legekontroll og blir vurdert av helsepersonell. Forskning viser at disse barnas innflytelse i beslutninger som berører deres eget liv er liten. Barna ønsker å ha innflytelse over avgjørelser som berører deres liv.

I avhandlingen 'Children's Participation in Paediatric Rehabilitation' – An exploration of consultation practices, har Bekken intervjuet barn om hvordan de opplever å bli vurdert av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Barna mener det er viktig at helsepersonell i tillegg til å vurdere funksjonstapet lytter mer til erfaringer barn selv har fra dagliglivet, og tanker de har om fremtiden. Fokus på mestring i hverdagslivet gir en opplevelse av å bli sett for den de er. Det er viktig for barna at spesialistene ser og aksepterer opplevelsen de har av å være som andre barn selv om de har en funksjonsnedsettelse. Det styrker selvfølelsen deres. I undersøkelsen har Bekken også intervjuet og observert helsepersonell som jobber med barn. Helsepersonellet synes det er positivt å involvere barn i beslutninger, men erfarer at det kan være utfordrende når det skal tas beslutninger om medisinsk behandling, som for eksempel kirurgisk inngrep.

Avhandlingen viser at barns medvirkning i beslutninger henger sammen med hvordan de involveres i samtalen mellom foreldre og voksen, og på hvilken måte barn blir inkludert når de undersøkes av helsepersonell. Hvilke muligheter barn har til å utfolde seg i undersøkelsesrommet og hvordan de bruker leker og utstyr har også betydning for deres deltakelse i beslutninger.

Det understrekes også i avhandlingen at det allerede er praksis som kan løftes mer frem for å underbygge rettigheter nedfelt i lovverket.

Kontaktperson

For mer informasjon, Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 21. mars 2014 10:42 - Sist endret 25. mars 2014 09:54