Disputas: Michael de Vibe - Medisin

Cand. med. Michael de Vibe ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mindfulness training for medical and psychology students

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Are Holen, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

  • 2. opponent: Lektor Marie Eriksson Dahlin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jørgen G. Bramness, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Gunnar Tellnes, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arild Bjørndal, RBUP Øst og Sør, Oslo
 

Sammendrag

Medisin og psykologistudenter utdanner seg til kompetente fagpersoner. Studier har imidlertid vist at en stor andel opplever psykiske plager og lav livskvalitet som vedvarer inn i yrkeskarrieren. Denne avhandlingen viser at mindfulness trening kan redusere slike plager og bedre velvære blant studentene.

Den første artikkelen i avhandlingen er en litteraturgjennomgang av virkningene av den mest kjente metoden for mindfulness trening, kalt Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Den viser en moderat og konsistent effekt på en rekke mål for psykisk helse hos et bredt spekter av målgrupper, inkludert studenter.

I den andre artikkelen presenteres resultatene av et 7-ukers MBSR program for 288 medisin- og psykologistudenter i Oslo og Tromsø. Treningen førte til mindre mentalt stress, og økt velvære og mindfulness etter programmet sammenlignet med kontrollgruppen. Kvinnelige studenter hadde best effekt av treningen, og de rapporterte også redusert studiestress.

I den tredje artikkelen utforskes hvilke studenter som hadde mest nytte av MBSR programmet. Studenter som var emosjonelt sårbare og samvittighetsfulle hadde best effekt av treningen på psykiske plager, subjektivt velvære, og studiestress, mens sårbare og samvittighetsfulle studenter i kontrollgruppen rapporterte økte stressplager og redusert velvære når eksamen nærmet seg.

Avhandlingen rapporterer også økt bruk av problemløsende mestringsstil etter mindfulness treningen. Samlet tyder resultatene på at mindfulness trening er en mulig måte å redusere nivået av psykiske plager og bedre velvære blant studentene. Vi anbefaler derfor ytterligere utprøving av slike metoder i høyere utdanning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 27. aug. 2014 09:50 - Sist endret 1. sep. 2014 09:48