Disputas: Baard I. Freberg - Yrkesmedisin

Cand.med. Baard I. Freberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvara si avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Exposure characterization and pulmonary health effects in professional ski waxers

Baard I. Freberg. Foto: privat

Prøveførelesing

Sjå prøveførelesing

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Anne Kristin Møller Fell, Seksjon for Arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark HF
  • 2. opponent: Professor Bjørn Hilt, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anthony Wagstaff, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleiar

Professor emeritus Øivind Larsen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovudrettleiar

Professor Pål Molander, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 

Samandrag

I fleire år har profesjonelle skismørarar i aukende grad bekymra seg over helsemessige plager som til dømes hoste, generelle irritasjonar i luftvegana, astmaliknande tilstandar, frysningar og kvalme etter å ha jobba med skismøring og skismøringsprodukt. Desse forholda har lege og forskar Baard I. Freberg ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Oslo granska. Resultata til Freberg er nyleg presentert i doktorgraden; ”Exposure characterization and pulmonary health effects in professional ski waxers”.

Høge verdiar av røyk, støv og små (ultrafine) partiklar vart avdekka i smørebodane under arbeid med forskjellige smøreprodukt, og avhandlinga dokumenter høge verdiar av miljøgifter av typen perfluorerte karboksylsyrer i blodet hos smørarane.

Studien viser også at konsentrasjonane i blodet av lungespesifikke betennelsesproteiner (pneumoproteiner) og eit generelt betennelsesprotein (CRP), endrar seg etter arbeid i smørebodane. Desse funna kan tyde på at arbeid i smøreboder kan gje ein generell betennelse i kroppen.

Lungefunksjonen målt med både spirometri og diffusjonskapasitet (DLCO) viser ein reduksjon etter eksponering for skismøringsoperasjonar.

Forskningsgruppa utvikla også eit spesiallaga avtrekkssystem som reduserte både konsentrasjonane av støv og små partiklar med ca. 80-90 % under arbeid i smøreboder.

Doktorgradsarbeidet til Baard I. Freberg har ført til endringar i arbeidsmiljørutinar hos internasjonale profesjonelle skismørarar.

Kontaktperson

For meir informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 12. sep. 2014 12:36 - Sist endra 13. apr. 2015 13:40