Disputas: Edith Lillian Roth Gjevjon

MNSc Edith Lillian Roth Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Continuity in long-term home health care. Perspectives of managers, patients and their next of kin

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ingegerd Fagerberg, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskole, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ove Hellzén, Avdelningen för omvårdnad, Fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anners Lerdal, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet Oslo
 

Sammendrag

Sykepleier og forsker Edith Roth Gjevjon har studert kontinuitet i hjemmesykepleien fra tre ulike perspektiver, og ved hjelp av ulike metoder. Resultatene viser at eldre mottakere av daglig og langvarig hjemmesykepleie må forholde seg til mange ulike personer når de mottar helsehjelp i eget hjem. Pasientene kunne i gjennomsnitt møte 17 ulike ansatte i løpet av fire uker, og de møtte den samme personen kun tre ganger. Sjansen for å se den samme personen ved neste besøk eller neste dag var liten. Likevel vurderte hele 77 % av pasientene antallet personer de måtte forholde seg til som uproblematisk. De fleste pårørende derimot, 60 %, mente at antallet personer var for høyt. Både pasienter og pårørende opplevde at de ansatte var informerte og kompetente, og de fleste mente at pasienten fikk den hjelpen han eller hun hadde behov for.

Pasientene var gjennomgående mer positive i sine vurderinger enn deres pårørende. Hjemmesykepleielederne ønsket å unngå at pasientene måtte forholde seg til for mange personer, men opplevde å måtte balansere mellom til dels motstridende hensyn. Dette førte til at hensynet til drift, ansattes arbeidsmiljø og arbeidssituasjon og hensynet til de sykeste pasientene gikk foran hensynet til kontinuitet for den «vanlige» pasienten. Som en del av arbeidet ble det utviklet en ny metode for å måle kontinuitet som kan implementeres i praksis og anvendes som verktøy for planlegging av tjenestebesøk til den enkelte pasient, men som også kan brukes i arbeidet med kvalitetsutvikling og – vurdering i hjemmesykepleien. Studien har vist at å sikre høy grad av kontinuitet med hensyn til antall personer involvert i helsehjelpen til den enkelte pasient er en betydelig utfordring i hjemmesykepleien.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 15. mai 2014 10:01 - Sist endret 19. mai 2014 13:02