Disputas: Kristin Hildegard Hovland - Arbeidsmedisin og epidemiologi

Cand.med. Kristin Hildegard Hovland ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lung function and occupational exposure among nitrate fertiliser production employees. A three year follow-up study

Kristin Hildegard Hovland. Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kjell Torén, Avd. för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet, Sverige
  • 2. opponent: Yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Dag Bruusgaard, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Grete S. Botten, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forskningssjef Knut Skyberg, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo
 

Sammendrag

KOLS – ikke bare hos røykere, men også på grunn av luftforurensing i arbeidsmiljøet

Lege og forsker Kristin H Hovland har studert ansattes lungefunksjon ved Yara Porsgrunn over en treårs periode samtidig som eksponeringen har blitt kartlagt.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom i fremvekst. I Norge anslås det at ca 250 000 personer har KOLS. Den hyppigste årsaken til KOLS er røyking. Men fra befolkningsstudier antar en at ca 15-25 % av KOLS-tilfellene skyldes eksponering i arbeidet, noe som tilsvarer opptil 50 000 tilfeller i Norge. KOLS utvikles gradvis og er en kronisk sykdom. Når skadene har oppstått er de stort sett irreversible.

I studien følges ansatte opp over 3 år, og funnene viser et justert fall i lungefunksjon på 18 ml per år for forsert ekspiratorisk volum i 1. sekund (FEV1) for gruppen. Eksponeringskartleggingen for hele gruppen viser jevnt over lave verdier av eksponering for støv med median for inhalerbar aerosol på 1,1 mg/m3 og for torakal på 0,21 mg/m3. NO2, CO og NH3 ble målt med direktevisende instrument og viste lave gjennomsnittsverdier, men med enkelte kortvarige høye topper.

Det var ikke mulig å relatere fallet til visse grupper av ansatte eller type eksponering. Oppfølgingsstudier hos utsatte arbeidsgrupper er viktig for å kartlegge hvilke eksponeringer som kan være medvirkende årsak til økt lungefunksjonstap, slik at forebyggende arbeid kan igangsettes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 17. okt. 2014 11:01 - Sist endret 21. okt. 2014 11:00