Disputas: Gezahegne Mamo Kassa - Public Health and Molecular Epidemiology

DVM, MSc Gezahegne Mamo Kassa ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Molecular Epidemiology and Transmission patterns of Mycobacterium tuberculosis complex in Afar Pastoral Communities and their livestock in Ethiopia

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Stephen Gordon, School of Veterinary Medicine, University College Dublin, Irland
  • Professor Tone Tønjum, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor Anne Spurkland, Anatomi: Molekylær immunologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Bjørn Myrvang, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Fekadu Abebe, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Etiopia er hardt rammet av tuberkulose, og det er også det landet i Afrika som har det høyeste antall drøvtyggende husdyr. Omtrent 12 % de rundt 90 millioner innbyggerne er kvegnomader. De utnytter grasressursene i noen av de mest ugjestmilde områdene av kloden vår, men de er økonomisk marginalisert, har mye tuberkulose og nesten ingen tilgang til moderne helsetjenster.

Tuberkuloseproblemet i kvegnomadesamfunn er en komplisert utfordring.  Stadig flytting for å finne beite, kulturelle særtrekk og et nært samliv med buskapen kan resultere i smitte mellom dyr og mennesker. Denne avhandlingen viser at det er en høy forekomst av tuberkulose blant kameler (10%), kyr (11%), men lavere blant geiter og sauer (3,8%). Det ble også funnet en ny stamme av Mycobacterium bovis (SB1953) fra kamel en rekke andre «ikke-tuberkuløse-mykobakterier» som ga sykdom hos kameler.

Studien har vist at det er sannsynlig smitte fra menneske til geit med Mycobacterium tuberculosis. Molekylær typing av Mycobacteria arter isolert fra kvegnomader med tuberkulose viste en stor genetisk diversitet blant Mycobacterium tuberculosis (59 stammer), men med mange grupper av identiske stammer (“clustering”), hele 70%. Dette tyder på at det skjer en ganske intens spredning og at tuberkulosekontrollen i landet ikke makter å nå kvegnomadene i nordøst-Etiopia med et adkvat helsetilbud. To av bakterieisolatene fra pasienter med lungetuberkulose viste seg å være Mycobacterium bovis (strain SB1519). Det tyder på at det skjer smitte fra dyr til mennesker (zoonotisk smitte). Studien førte også til oppdagelsen av 16 nye stammer av Mycobacterium tuberculosis complex som ble rapportert til MIRU-VNTRplus databasen. Dette PhD-arbeidet fra lavlandet nordøst i Etiopia har vist at tuberkelbasiller er utbredt blant drøvtyggende husdyr, at det er tegn til smitte av Mycobacterium tuberculosis complex fra dyr til menneske og fra menneske til dyr, og at tuberkulosekontrollen må styrekes for å gi kvegnomadene et relevant helsetilbud.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

Publisert 9. sep. 2014 11:01 - Sist endret 9. sep. 2014 12:19