Disputas: Morten Magelssen - Medisinsk etikk

Cand.med. Morten Magelssen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Life, Medicine and Human Fulfilment. End-of-Life Decisions in Light of a Revised Natural Law Theory

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Timothy Chappell, Department of Philosophy, The Open University, Skottland
  • 2. opponent: Lege Kari Milch Agledahl, Øyeavdelingen, Nevro og ortopedklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Eivind Engebretsen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Gerd Holmboe Ottesen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Medisinsk etikk trenger etisk teori

Lege og forsker Morten Magelssen argumenterer for at den medisinske etikkens prinsipper må understøttes av en velutviklet etisk teori. En teoriløs ”allmennetikk” er ikke tilstrekkelig for å begrunne en tradisjonell medisinsk etikk ved livets slutt og forsvare denne mot innvendinger.

Avhandlingen viser hvordan handlingers intensjon er et nøkkelkonsept i den etiske analysen. Tradisjonell medisinsk etikk trekker for eksempel et skarpt skille mellom eutanasi (aktiv dødshjelp, som er ulovlig i Norge) og behandlingsbegrensning. Selv om det er flere forskjeller mellom disse handlingene, argumenterer Magelssen for at det er intensjonen som er den etisk avgjørende forskjellen: Eutanasi gjøres for at pasienten skal dø, mens behandlingsbegrensning gjøres for å skåne pasienten for lidelse og plagsom eller nytteløs behandling. Dette resonnementet leder videre til en kritikk av tilfeller av begrensning av livsforlengende behandling som gjøres med intensjon om at pasienten skal dø.

Avhandlingen trekker også opp etiske prinsipper for andre medisinske beslutninger og praksiser ved livets slutt, slik som lindrende sedering og behandlingsbeslutninger for pasienter i vegetativ tilstand.

Til grunn for avhandlingens behandling av etikken ved livets slutt ligger et detaljert forsvar for den etikkteoretiske retningen naturrettsteori, spesifikt versjonen ”new natural law”, utviklet av tenkere som John Finnis og Germain Grisez. Avhandlingen peker også på svake punkter i denne teorien, og foreslår nødvendige revisjoner av teorien. Medisinsk-etiske beslutninger ved livets slutt blir deretter analysert i lys av Magelssens reviderte naturrettsteori.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 25. sep. 2014 13:24 - Sist endret 25. sep. 2014 13:32