Disputas: Randi Martinsen - Sykepleievitenskap

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Work-aged stroke survivors’ psychosocial challenges and follow-up needs. A qualitative exploratory study

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forskningsleder Ingrid Poulsen, Glostrup Hospital, Hvidovre, Danmark
  • 2. opponent: Professor Kenneth Asplund, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Marit Helene Hem, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Knut Engedal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Marit Kirkevold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Randi Martinsen fant i sitt doktorgradsarbeid at å leve med konsekvensene etter hjerneslag kan gi betydelige utfordringer mange år etter hjerneslaget for personer i alderen 18-67 år. Personer med hjerneslag i arbeidsfør alder har derfor behov for individuell støtte og en oppfølging fra helsetjenestene som tar i betraktning hvor i livsløpet personene befinner seg. De daglige krav disse personene står overfor nødvendiggjør et oppfølgingssystem som ivaretar støtte til å mestre familieliv og arbeidsliv, og som er i tråd med individuelle behov på kort og lang sikt.

Funne viste at deltakerne strevde med å få tilgang til relevante helse- og omsorgstjenester.  Oppfølgingen ble beskrevet som tilfeldig og lite tilpasset behovene til denne yngre gruppen hjerneslagrammede.

Utfordringene som følge av hjerneslaget varierte over tid. Hjerneslaget medførte en risiko for å komme i en marginalisert posisjon i familie- og arbeidsliv det første året etter sykdomsdebut.  Etter hjerneslaget ble utfordringene beskrevet som et strev med å strekke til for å ivareta relasjoner og roller i familien. Etter hvert utviklet deltakelsen i familielivet seg til å bli mer tilbaketrukket. Uetablerte personer som lever alene, syntes å være spesielt sårbare. I tillegg ble deltakere som var i foreldreroller, også funnet å være sårbare når det gjaldt å oppfylle rollene som mødre og fedre.

Avhandlingen består av 4 delstudier hvor 47 personer deltok. To av studiene fokuserte på erfaringer knyttet til deltakelse i en samtalebasert sykepleieintervensjon de første seks til 12 månedene etter hjerneslaget. De andre studiene fokuserte på erfaringer med å leve med hjerneslag inntil 10 år etter slaget, knyttet til møtet med helsetjenestene og behovet for oppfølging.

Deltakerne opplevde deltakelse i intervensjonen som en støtte i den tidlige fasen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 25. aug. 2014 14:03 - Sist endret 29. aug. 2014 14:40