Disputas: Anne-Lise Tamber - Fysioterapi

Fysioterapeut Anne-Lise Tamber ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Persons with dizziness: Symptoms, functional ability and quality of life

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus Otto Inge Molvær, MarinMed, Førde i Hordaland
  • 2. opponent: Professor Siv Mørkved, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre Birger Hagen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Dag Bruusgaard, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Fysioterapeut og forsker Anne-Lise Tamber har med sitt arbeid bidratt til å øke oppmerksomhet, kunnskap og ferdigheter knyttet til personer med svimmelhet. Tema inngår i grunnutdanning av fysioterapeuter og videreutdanning i fysioterapi med eldre og psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Praksisavdelingene (HiOA) tilbyr undersøkelse og behandling til denne pasientgruppen og etterspørselen er økende. Tre studier inngår i denne avhandlingen.

Forekomst av uspesifikk svimmelhet hos voksne var 28.7 % i Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 (HUBRO). Personer med ulike diagnoser og bruk av ulike medikamenter hadde økt sannsynlighet for uspesifikk svimmelhet, mest hos de som rapporterte stive og smertefulle nakke/skuldre. Jo flere diagnoser/tilstander personer hadde og jo flere medisiner personer tok, jo større var sannsynligheten for uspesifikk svimmelhet. Selvrapporterte sykdommer og bruk av medisiner kan forklare den beskjedne økningen i forekomsten av svimmelhet blant eldre personer.

”Dizziness Handicap Inventory”, norsk versjon, er et gyldig og pålitelig spørreskjema som kan beskrive innvirkningen av svimmelhet på livskvalitet, skille mellom ulike grader av plager, og fange inn bedring som er klinisk viktig for pasientene. Totalskåren kan benyttes i klinisk praksis og forskning med pasienter med svimmelhet av ulik opprinnelse.

Omfattende undersøkelser av personer med langvarig svimmelhet kan gi informasjon om endringer på ulike funksjonsområder som er nyttige både for pasienter og behandlere. Ved oppfølging etter 18 måneder viste deltakerne bedret funksjon på flere områder: symptomer, viktige aktiviteter, funksjon i arbeids- og hverdagsliv, livskvalitet, generell helsestatus, syn, og balanse. Spørreskjema og tester som ble benyttet fanger inn ulike områder for endringer av funksjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 18. feb. 2014 14:52 - Sist endret 19. feb. 2014 09:09