Disputas: Christine Raaen Tvedt - Helsetjenesteforskning

Cand.san. Christine Raaen Tvedt ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Quality and safety in hospitals. Organizational characteristics, nurse-assessed quality and safety and clinical outcomes: a cross-sectional study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hans Rutberg, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Sverige
  • 2. opponent: Professor Torleif Ruud, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ida Torunn Bjørk, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Geir Bukholm, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
 

Sammendrag

I avhandlingen Kvalitet og pasientsikkerhet i sykehus, fant sykepleier og forsker Christine Tvedt at hensiktsmessig bemanning hadde sammenheng med høyere overlevelse og lavere forekomst av postoperative sårinfeksjoner.

Avhandlingen bygger på en spørreundersøkelse blant mer enn 6000 norske sykepleiere, nasjonale tall for dødelighet i sykehus og postoperative sårinfeksjoner, samt tall på strukturelle forhold ved sykehusene som antall senger, pasientbelegg og bemanning.  Hensiktsmessig bemanning, et aktivt kvalitetsprogram, godt samarbeid med legene og en sykehusledelse som viste engasjement i pasientsikkerhet hadde sammenheng med sykepleiervurdert kvalitet og sikkerhet.

Sykepleier og forsker Christine Tvedt forklarer at hensiktsmessig bemanning ikke nødvendigvis handler om  hvor mange som er på vakt, men om den rette personen er på rett sted til rett tid. I avhandlingen vektlegges det at sykehusorganisasjonen er et komplekst system, men at sykehusledelsen kan oppnå bedre behandlingskvalitet ved å sørge for optimal fordeling av personellressursene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

Publisert 12. sep. 2014 13:05 - Sist endret 12. sep. 2014 13:16