Disputas: Harald Vikne

Cand.scient. Harald Vikne ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kinematics of unconstrained head movements in health and chronic neck pain -Influence of muscle physiology and muscle activation patterns

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
  • 2. opponent: Professor Paul Jarle Mork, Institutt for bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Nada Andelic, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Hanne S. Dagfinrud, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Nina K. Vøllestad, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Kroniske plager etter nakkesleng medfører redusert bevegelsesprestasjon som utslag og hastighet av nakkebevegelser. Personer med kroniske nakkeplager er også rapportert å ha ujevne og irregulære nakkebevegelser. Formålet med studiene var å undersøke bevegelseskinematikk av enkle nakke- og hodebevegelser samt å sammenligne prestasjonen hos personer med og uten kroniske plager etter nakkesleng. Det var også et formål å undersøke mulige underliggende fysiologiske mekanismer for variasjon i bevegelsesprestasjon, som muskelfibertypesammensetning og muskelaktiveringsmønstre.

Det ble funnet en sterk sammenheng mellom nakkebevegelsens hastighet og jevnhet. Ved mindre hastigheter var nakkebevegelsene mer ujevne enn ved større bevegelseshastigheter. Sammenlignet med personer uten plager viste personer med kroniske nakkeplager mindre bevegelsesutslag, hastighet, akselerasjon, jevnhet og nakkemuskelaktivitet. Når det ble tatt høyde for gruppeforskjeller i bevegelsesutslag ble det fremdeles funnet forskjeller i hastighet og akselerasjon mens forskjellene i jevnhet og muskelaktivitet forsvant når det ble kontrollert for forskjeller i bevegelseshastighet og utslag. Det ble ikke funnet noen forskjell i muskelfibertypesammensetning hos personer med og uten kroniske nakkeplager.

Prestasjon i nakke- og hodebevegelser påvirkes sterkt av kroniske nakkeplager, men forskjellene mellom personer med og uten plager ser ikke ut til å være forårsaket av endring i muskelfibertypesammensetning. Muskelaktiveringen hos personer med nakkeplager synes å være redusert og fører til mindre bevegelseshastighet og derfor mer ujevne bevegelser. For en gitt hastighet og utslag gjennomføres imidlertid nakkebevegelsene like jevnt og med samme muskelaktiveringsnivå hos personer med og uten kroniske nakkeplager. Det foreslås at forskjellene i bevegelsesprestasjon mellom personer med og uten kroniske plager etter nakkesleng skyldes redusert muskelaktivering og ikke endrede muskelegenskaper.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 24. jan. 2014 14:33 - Sist endret 27. jan. 2014 11:06