Disputas: Torbjørn Wisløff - Helseøkonomisk evaluering

M.sc. Torbjørn Wisløff ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Markov models in health economic evaluation. Three Norwegian Applications.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Director Elisabeth Fenwick, ICON Health Economics, Oxford, England
  • 2. opponent: Adjungeret professor Jes Søgaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Dag Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Stavem, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Medisinske fremskritt stiller økende krav til prioritering i helsetjenesten. Statistiker Torbjørn Wisløff har analysert tre prioriteringsproblemer som norsk helsevesen har stått overfor de senere årene. Han har utviklet helseøkonomiske simuleringsmodeller og beregnet kostnader og helsekonsekvenser ved ulike helsetiltak:

  • Pneumokokkvaksine til friske nyfødte
  • Medikamentavgivende stenter til pasienter som får åpnet trange eller tette kransarterier i hjertet med såkalt PCI (perkutan koronar intervensjon – «utblokking av kransarterier»)
  • Legemidler for høyt blodtrykk hos personer uten symptomer

Pneumokokkvaksine angår de ca 60 000 barn som årlig fødes, og koster nesten 2000,- per barn (totalt over 100 millioner kroner årlig). Det gjøres ca 13 000 PCI per år til en samlet kostnad av omtrent en milliard kroner. Tall for antall pasienter som behandles for høyt blodtrykk er mer usikre, men i størrelsesorden behandles 800 000 nordmenn til en kostnad av 900 millioner.

Analysene tyder på at tiltakene har et rimelig forhold mellom kostnader og helse-effekter, d.v.s. at tiltakene er kostnadseffektive. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til alle analysene. Tiltaket som trolig er minst kostnadseffektivt av de tre (pneumokokkvaksine) har i størst grad blitt gjennomført i praksis.

Av de fem gruppene med blodtrykksmedisiner som ble analysert, var såkalt kalsiumblokker den mest kostnadseffektive, men er bare den fjerde mest brukte. De to mest brukte blodtrykksmedisinene i analysen var enten det dårligste eller det dyreste av alle de undersøkte legemidlene.

Simuleringsmodeller har vært mye brukt i utlandet, men dette er første gang disse tre prioriteringsproblemene har vært analysert spesifikt for norske forhold. Fordi Norge og Skandinavia har relativt god tilgang på data om forekomst og progresjon av sykdom, er helseøkonomiske analyser spesielt godt egnet her.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 10. nov. 2014 15:03 - Sist endret 17. nov. 2014 15:02