Disputas: Tore Norendal Braathen - Arbeidsrettet rehabilitering / Samfunnsmedisin

M.Sc. Tore Norendal Braathen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): What works in Occupational Rehabilitation? – Measurements and Perceptions of Return to Work in Norway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Kerstin Ekberg, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Sturla Gjesdal, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johan Kvalvik Stanghelle, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Gunnar Tellnes, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hva kan bidra til at sykemeldte kommer tilbake til arbeid?

Sykemeldte personer som mottar arbeidsrettet rehabilitering, opplever flere forhold som viktige for å komme tilbake til arbeid. Denne avhandlingen viser at økt selvforståelse og mestring av egen situasjon, forholdet til arbeidsplassen, trygg økonomi, støtte fra NAV, helsetjeneste og familie har stor betydning. Et nytt spørreskjema som måler ulike faser i prosessen med å komme tilbake til arbeid, kan være nyttig i dialogen mellom den sykemeldte og fagpersonene for å kartlegge hvor i prosessen den sykemeldte befinner seg.

I avhandlingen ble sykemeldte som mottok arbeidsrettet rehabilitering intervjuet om deres opplevelser av endring i arbeidsevne og om hvilke forhold som har betydning for å komme tilbake til arbeid. Avhandlingen undersøkte også måleegenskapene til et spørreskjema utviklet i Canada som kartlegger ulike faser i prosessen med å komme tilbake til arbeid.

Det canadiske spørreskjemaet viste seg å være delvis egnet for norske forhold. Det ble avdekket fire underliggende faser. Disse strekker seg fra at den sykemeldte ikke er klar for å komme tilbake til arbeid, til at den sykemeldte er kommet tilbake til arbeid, og har funnet løsninger for å fortsette i arbeid. Skjemaet viste delvis tilfredsstillende måleegenskaper og sammenheng med arbeidsdeltakelse i ettertid, målt ved registerdata fra NAV.

Forskningsprosjektet konkluderer med at rehabilitering som skal hjelpe sykemeldte tilbake til arbeid, må ta hensyn til en rekke faktorer. Fagpersoner bør bidra til at sykemeldte får økt bevissthet om egne tanke- og adferdsmønstre og økt forståelse av egne ressurser og muligheter. Dialog og godt samarbeid mellom den sykemeldte, arbeidsplassen, helsetjenesten og NAV er også avgjørende for å komme tilbake til arbeid. Videre forskning bør følge opp deltakere ved flere tidspunkt i rehabiliteringsprosessen for å få økt kunnskap om hvordan forhold som påvirker arbeidsdeltakelse, samvirker over tid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 12. okt. 2015 08:46 - Sist endret 12. okt. 2015 08:54