Disputas: Line Kildal Bragstad - Helsetjenesteforskning

M.Sc. Line Kildal Bragstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Indispensable intermediaries. The role of informal caregivers in the discharge process of older relatives.

Line Kildal Bragstad. Foto: UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Kenneth Asplund, Avdelningen för Omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
  2. opponent: Docent Jonas Sandberg, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Ingun Dina Ulstein, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Bjørgulf Claussen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Christina Foss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Line Kildal Bragstads doktorgradsstudie viser at det er forskjell på hvordan yngre generasjon og eldre generasjon pårørende erfarer deltagelse og medvirkning i utskrivningsprosessen. Kun halvparten av de pårørende i studien opplever at de deltar i et samarbeid med helsepersonellet når deres eldre pårørende skrives ut fra sykehuset.

I sin avhandling ”Indispensable intermediaries. The role of informal caregivers in the discharge process of older relatives” har ergoterapeut og forsker Line Kildal Bragstad undersøkt pårørendes deltagelse når eldre skrives ut fra sykehus. Overføring av pasienter fra sykehus til kommunale helsetjenester er et kritisk punkt i et pasientforløp. Utskrivningsprosessen erfares ofte av pasienter og pårørende som fragmentert. Mangelfull kontinuitet i tjenestene til sårbare eldre bidrar til at pårørende blir uunnværlige mellomledd i utskrivningsprosessen når eldre skrives ut fra sykehus.

Den yngre generasjon pårørende, hovedsakelig pasientens voksne barn, erfarer større grad av medvirkning i utskrivningsprosessen enn den eldre generasjon pårørende, som i hovedsak består av pasientens ektefelle. De yngre pårørende rapporterer i høyere grad enn de eldre pårørende at de får informasjon, samt at de deltar i dialog med og samarbeider med helsepersonellet i utskrivningsprosessen.

Bragstad med medarbeidere viser at pårørende ønsker en aktiv rolle i utskrivningsprosessen, for å sikre tilstrekkelige tjenester for sine eldre familiemedlemmer. De pårørende har erfart at pasienten ofte er for skrøpelig til selv å innta en aktiv rolle som deltager i utskrivningsprosessen, og ønsker derfor å delta aktivt som pasientens mellomledd mellom helsetjenestene og pasienten. Imidlertid er det kun halvparten av de pårørende som opplever at de deltar i et samarbeid med helsepersonellet. Studien viser at det å være pårørende er en kompleks og tidvis utfordrende rolle som inntas for å sørge for den beste mulige omsorgen for eldre familiemedlemmer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 15. apr. 2015 08:37 - Sist endret 16. apr. 2015 08:01