Disputas: Christine Råheim Borge – Helsefag

M.Sc. Christine Råheim Borge ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Breathing Control in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Effects on and fluctuations in quality of life outcomes

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Lisbeth Fagerstrøm, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap – Drammen
  • Professor II (UiB) og forskningssjef Frode Gallefoss, Universitetet i Bergen, Klinisk  institutt 2 / Sørlandet sykehus, Kristiansand
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo      

Leder av disputas

Hovedveileder

  • Professor Astrid K. Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo  

Sammendrag

Sykepleier og forsker Christine Råheim Borge har i sin doktorgrad funnet at pusteveiledning til pasienter med moderat og alvorlig grad av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kan avhjelpe opplevelsen av tung pust og forbedre pustemønsteret.

Medisinsk behandling kan noen ganger være utilstrekkelig for å avhjelpe opplevelsen av tung pust. Pusteteknikk kan være en supplerende egenmestring for å avhjelpe situasjoner med tung pust. Studier har vist bedring av tung pust og livskvalitet knyttet til slike tiltak, men flere av disse studiene har metodiske svakheter, og effekten er derfor noe usikker. 

I denne doktorgradsstudien deltok 150 personer med moderat og alvorlig grad KOLS. Det ble undersøkt effekt av pusteveiledning som tiltak på opplevelsen av tung pust, livskvalitet og pustemønster. En gruppe fikk veiledning av en maskin i å puste dypt og sakte. Denne gruppen ble sammenlignet med to kontrollgrupper der en gruppe hørte på musikk og den andre satt stille.

Studien viste, i tillegg til effekt i pusteveiledningsgruppen at det å lytte til musikk samt å sitte stille er alle tiltak som kan gi positiv endring på KOLS symptomer (tung pust, hoste, slim og pipelyder) over en periode på fire uker.

I doktorgradsstudien ble det også undersøkt hvordan ulike livskvalitetsmål endret seg over en periode på fire måneder.  Når det var endringer i opplevelsen av KOLS belastning, depresjon og angst, var det samtidig endringer i velvære (tilfreds/ha det bra i livet).  Endringer i opplevelsen av KOLS belastninger endret seg imidlertid ikke med endringer i depresjon og bare minimalt med angst.

Resultatene demonstrerer at pusteveiledning kan være supplerende tiltak for å lette opplevelsen av tung pust for personer med KOLS.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik

Publisert 26. nov. 2015 13:28 - Sist endret 27. nov. 2015 10:45