Disputas: Meselu Taye Kebede - Medisinsk antropologi

M.Phil. Meselu Taye Kebede ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Young women and induced abortion in Ethiopia: A qualitative study on sexuality, stigma and silence.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Universitetslektor Vanja Berggren, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Karen Marie Moland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Leder av disputas

Professor Jan Helge Solbakk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Hovedveileder

Professor Anne-Lise Orvin Middelthon, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Abortkomplikasjoner er en av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet i Etiopia. Unge ugifte kvinner utgjør en betydelig andel av kvinnene som dør som et resultat av slike komplikasjoner. M.Phil. Meselu Taye Kebede har undersøkt erfaringer og opplevelser knyttet til abort blant unge fattige/lavinntekts kvinner som ble gravide utenfor ekteskap og avsluttet graviditeten gjennom illegal abort. Studien er den første kvalitative undersøkelsen om abort blant ugifte kvinner i Etiopia. Et 16 måneders etnografiske feltarbeid i Addis Abeba ble gjennomført med deltakende observasjon, intervjuer, fokusgruppediskusjoner og diskursanalyse.

For kvinnene som deltok ble beslutningen om å avbryte svangerskapet gjennom illegal abort tatt i en samfunnsmessig og kulturell kontekst der praktisering av kvinnelig seksualitet før ekteskap er tabuisert. Det samme gjelder abort. Når kvinnene bestemte seg for å avbryte svangerskapet, var vurdering av fremtidig økonomisk situasjon bare et av forholdene som bidro til avgjørelsen. Av størst betydning var det opplevde faktum at et barn født utenfor ekteskap ville påføre kvinnen og hennes familie et stigma som ville være sosialt fullstendig ødeleggende.

Taushet og artikulasjon i forhold til kvinners seksualitet er et sentralt tema i studien som viser hvordan taushet ikke bare er et ‘kulturelt påbud’, men også kan fremforhandles som en sosial beskyttelsespraksis.

Studiene viser eksempler på de mange «veiene» kvinnene fulgte i sin søken etter aborttjenester. I denne studien endte alle «veier» hos en illegal utøver. Å få utført illegal abort under medisinsk forsvarlig forhold i Addis Ababa er mulig, men dette er kostbart og dermed ikke tilgjengelig for kvinner med lav inntekt. I sin søken etter en abortutøver vurderte kvinnene ikke bare om det var medisinsk relaterte risikoer forbundet med de aktuelle utøverne, men også om hvilke former for ‘sosiale risiko’ som var involvert. For kvinnene var det uten unntak hensynet til sosial risiko - det vil si faren for at aborten kunne bli kjent for andre, og at de selv og deres familier dermed ville bli sosialt utstøtt – som veide tyngst. Sosial fare/risiko trumfet uten unntak medisinsk fare/risiko.

Kvinnenes kamp for å bevare seg selv som et moralsk skikkelig menneske, i egne og andres øyne, var kontinuerlig tilstede gjennom hele prosessen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 22. apr. 2015 08:20 - Sist endret 24. apr. 2015 10:01