Disputas: Marie Hamilton Larsen – Helsefag

Cand.san. Marie Hamilton Larsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Educational and self-management interventions for patients with psoriasis in the context of climate/heliotherapy.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Bjørg Karlsen, Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • 2. opponent: Professor Gregor Jemec, Institut for Klinisk Medicin, Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn

Leder av disputas

Professor emeritus Grete S. Botten, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn

Hovedveileder

  • Professor Astrd K. Wahl, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn

Sammendrag

Spesialsykepleier Marie Hamilton Larsen har i avhandlingen «Educational and self-management interventions for patients with psoriasis in the context of climate/heliotherapy» funnet at motiverende oppfølgingssamtaler via telefon kan være et viktig bidrag i self-management støtte til pasienter med psoriasis etter klimabehandling.  2-3 % av den norske befolkningen har psoriasis, en autoimmun hudsykdom som indikerer økt risiko for følgesykdommer som diabetes, hjertesykdom, fedme og depresjon. Pasientene har stort egenansvar for behandling og livsstilsvalg, og den totale byrden av fysiske og psykiske symptomer kan ha stor innvirkning på livskvalitet.

I avhandlingen viste en systematisk litteraturgjennomgang av studier om pasientundervisning og self-management intervensjoner for pasientgruppen usikkerhet og inkonsekvens i forhold til effekt. Studiene fokuserte lite på self-management og livsstil og hadde generelt dårlig metodisk kvalitet. 

I en randomisert kontrollert studie ble effekten av motiverende samtaler per telefon knyttet til hudbehandling og livsstilsvalg evaluert. Deltakere var pasienter med psoriasis som hadde gjennomført klimabehandling i 3 uker på Gran Canaria.  Et viktig funn var at studiegruppedeltakerne hadde mindre psoriasisutslett etter 3 & 6 måneder, sammenlignet med kontrollgruppa. Self-management, psoriasiskunnskap, mestringstro og sykdomsforståelse var også signifikant bedre. 

En helseøkonomisk evaluering viste at intervensjonen var kostnadseffektiv, da studiegruppa hadde lavere helserelaterte utgifter i 6 måneder etter klimabehandling.

Avhandlingen belyser viktigheten av self management støtte for å møte individuelle behov hos pasienter med psoriasis.  Psoriasis kan påvirke mange aspekter av dagliglivet og i mangel av kurativ behandling synes det å være et stort behov for forskningsbasert kunnskap for å utvikle og evaluere sykdomsspesifikke og kostnadseffektive tilbud til pasientgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik


 

Publisert 8. des. 2015 13:27 - Sist endret 10. des. 2015 10:49