Disputas: Lena Fauske – Medisinsk humaniora

MA Lena Fauske  ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Cancer – more than a disease. Changes and losses following treatment in primary bone sarcoma survivors».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Dosent Karin Ahlberg, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Heidi Knobel, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Arild Bjørndal, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Sigbjørn Smeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Hilde Bondevik, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Endringer og tap etter kreftbehandling hos tidligere bensarkompasienter

En kreftdiagnose medfører ofte store omveltninger for de som rammes, og mange møter nye utfordringer på en rekke områder i livet. For tidligere pasienter behandlet for bensarkom, der mange er unge, kan sykdommen medføre fysiske, praktiske og psykososiale utfordringer.

I sin avhandling Cancer – more than a disease. Changes and losses following treatment in primary bone sarcoma survivors undersøker Lena Fauske hvordan deltakerne i studien erfarer følgetilstander og senskader flere år etter at behandling er fullført, en behandling som innebærer omfattende kirurgi og kjemoterapi.

I intervjuene fortalte deltakerne at kurasjon har sin pris. Deres daglige praktiske og sosiale liv, deltakelse i arbeid og fritid, samt deres identitet og fremtid rammes. Dette medfører for de fleste nedsatt fysisk aktivitet, og for noen utestengelse fra sosiale situasjoner og viktige arenaer.

Flere av deltakerne fortalte også at de skjuler synlige avvik etter kreftsykdommen. De ønsker å fremstå som normale, friske og attraktive. Det å avvike fra de gjeldende kulturelle og sosiale normene oppleves som stigmatiserende og ekskluderende. Dette er erfaringer som likner på dem beskrevet av personer med ulike former for funksjonshemminger etter trafikk- og sportsulykker.

Til tross for de negative konsekvensene av sykdommen og kreftbehandlingen, var det flere, særlig blant de yngre, som fortalte at de satte mer pris på livet. De opplevde økt personlig vekst og følte mer empati for andre som en følge av sine erfaringer.

Avhandlingen får frem at en helhetlig tilnærming til helse og behandling, utover et rent biomedisinsk syn, vil kunne komme tidligere benkreftpasienter til gode i rehabiliteringsøyemed. Studien viser også at de som sliter i dagliglivet har behov for hjelp fra helsevesenet til å mestre og komme videre med sine nye forutsetninger.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. nov. 2016 10:40 - Sist endret 18. nov. 2016 11:07