Disputas: Gro Gade Haanes - Sykepleievitenskap

M.Sc. Gro Gade Haanes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Hearing, vision, and lighting conditions among older recipients of home care"

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Ove Hellzen, Avdelningen för Omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Johannes Haltbakk, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen, Bergen, Norge
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Hilde Stendal Robinson, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo  

Hovedveileder

  • Førsteamanuensis Grethe Eilertsen, Høgskolen i Buskerud

Sammendrag

Nedsatt hørsel og syn, samt dårlige lysforhold i eldres hjem, er risikofaktorer som disponerer for ytterligere funksjonsnedsettelse, redusert sosial deltakelse og ulykker. Få studier har fokusert på aldersrelatert hørsel- og synsnedsettelse og innendørsbelysning hos pasienter i hjemmesykepleien som er over 80 år. Hensikten med denne studien var derfor å få kunnskap om hva som kjennetegner hørsel og syn blant eldre pasienter som mottar hjemmesykepleie, samt å se om det var samsvar mellom de eldres egne vurderinger og standardiserte tester når det gjelder evaluering av hørsel og synsfunksjon. Hensikten var videre å måle effekten av en intervensjon utviklet for å forbedre hørsel- og synsfunksjon i tillegg til lysforholdene i hjemmet. Studien består av to delstudier. Delstudie 1 har et tverrsnittsdesign der 93 pasienter i hjemmesykepleien med en gjennomsnittsalder på 89 år, ble undersøkt i forhold til hørsel og syn. Artikkel I er en baseline beskrivelse av data om hørsel og syn, og artikkel II er en ROC kurve-analyse som sammenligner de eldres egne vurderinger mot en gullstandard. Delstudie 2 er en utforskende, randomisert, kontrollert studie der en intervensjon ble testet ut for å se om fjerning av ørevoks, henvisning til spesialist og bedret innendørs belysning kunne forbedre funksjonell hørsel og funksjonelt syn. Resultatene av studien viste at 41% hadde liten og 47% hadde moderat hørselshemming. Gjennomsnittlige audiometermålinger (PTAV) var 40,4 dB for beste øre. WHO angir PTAV < 25 dB som normal hørsel for eldre. Målinger av synsskarphet (VA) viste at 40% hadde delvis nedsatt og 56% hadde nedsatt syn. Gjennomsnittet for VA var 0,45 for beste øye. WHO angir VA > 0,8 som normalt syn hos eldre. Pasientenes egenvurdering av hørsel og syn viste svak korrelasjon med PTAV og VA målingene. Sammenligning av resultatene avdekket at en betydelig andel av deltakerne rapporterte egen hørsel og syn som godt på ett globalt spørsmål («Vurderer du hørsel/syn som godt, ikke så godt, dårlig eller svært dårlig/døv/blind?”), mens de standardiserte testene indikerte at det ikke var tilfelle. Delstudie 2 avdekket at lysforholdene (luxverdier) i oppholdsrommene lå langt under anbefalte verdier for eldre. Oppsummert viste studien at mange av deltagerne levde med hørsel- og synsnedsettelser som ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Samtidig viste studien at å be så gamle personer om selv å vurdere hørsel og syn ved hjelp av ett globalt spørsmål ikke gir tilstrekkelig nøyaktig informasjon. Det er nødvendig å bruke standardiserte tester i tillegg. Mange av de eldste eldre kan heller ikke forventes å gjøre alle egenomsorgsaktiviteter som er nødvendige for å forbedre egen hørsel, syn og/eller innendørs lysforhold i sine hjem. Tett oppfølging og assistanse anbefales, men selv små endringer kan ha en betydelig effekt på lysforholdene i hjemmet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 26. aug. 2016 15:04 - Sist endret 5. sep. 2016 10:49