Disputas: Cand.med. Eivind Aakhus – Samfunnsmedisin, allmennmedisin, psykiatri

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Tailored Implementation for Chronic Diseases: Depression in the Elderly”

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Research Professor Kristian Wahlbeck, National Institute for Health and Welfare, Mental Health and Substance Abuse Services, Helsinki
  • Andreopponent: Professor Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Torleif Ruud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Signe Flottorp, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Helsepersonell etterlever ikke alltid anbefalinger i kliniske retningslinjer. Ved å kjenne til faktorer som påvirker sannsynligheten for at helsepersonell tar anbefalinger i bruk, og ta hensyn til disse faktorene, kan man bedre etterlevelse.

I sin avhandling Tailored Implementation for Chronic Diseases: Depression in the Elderly har Eivind Aakhus og medarbeidere undersøkt effekten av å skreddersy implementering av anbefalinger for behandling av eldre med depresjon i primærhelsetjenesten.

Etter å ha gjennomført en systematisk oppsummering av retningslinjer for depresjon prioriterte de seks anbefalinger.

De drøftet med helsepersonell og pasienter, hvilke faktorer som fremmer eller hemmer sannsynligheten for at anbefalingene blir etterlevd. Mange faktorer ble foreslått, og 22 ble prioritert. Disse presenterte de for seks grupper av ulike interessenter. De drøftet mulige intervensjoner som tok hensyn til faktorene.

De valgte til sist en pakke med 52 små og store intervensjoner og undersøkte effekten av disse i en klyngerandomisert kontrollert studie: Førti kommuner var i intervensjonsgruppen og 40 i kontrollgruppen. De lanserte en web-side med anbefalingene, kunnskapsgrunnlaget for disse og faglige ressurser (e-læringskurs og nedlastbart materiale). I tillegg besøkte de de aller fleste av intervensjonskommunene og møtte ca. 2/3 av fastlegene.

Etter intervensjonen inviterte de fastleger i de 80 kommunene til å delta i datainnsamling. Effekten ble målt på fastlegers etterlevelse av anbefalingene.

Kun 124 av 900 fastleger deltok i datainnsamling. I intervensjonsgruppen var fastlegers etterlevelse på 58 %, i kontrollgruppen var den 53 %. Det var ingen sikker forskjell mellom de to gruppene. Vi klarte ikke å rekruttere det nødvendige antall fastleger i datainnsamlingen. Studien har derfor for lav statistisk styrke. Studien ga verdifull kunnskap om utfordringene ved å studere implementering i stor skala. Dette kan vi dra nytte av i videre forskning for å bedre helsetjenestene.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. feb. 2017 15:34 - Sist endret 10. feb. 2017 09:43