Disputas: Ida Marie Bredesen – Sykepleievitenskap

M.Sc. Ida Marie Bredesen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Pressure ulcer. A multicenter study of prevalence, risk factors and prevention in a sample of hospitals in Norway».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Docent Helle Wijk                                        
  • Andreopponent: Professor Øyvind Kirkevold, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Eline Aas, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Dag Hofoss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tone Rustøen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Trykksår er en pasientskade som kan oppstå i forbindelse med et sykehusopphold. Trykksår er smertefulle, forsinker rehabilitering og kan føre til infeksjon og tidlig død. Likevel vet vi lite om forekomst av trykksår i norsk spesialisthelsetjeneste. I avhandlingen Pressure ulcer. A multicenter study of prevalence, risk factors and prevention in a sample of hospitals in Norway har Ida Marie Bredesen og medarbeidere undersøkt forekomst av trykksår i et utvalg av norske sykehus og i tillegg koblet dette opp mot pasient risikofaktorer og organisatoriske faktorer. Avhandlingens første artikkel så på opplæringsmetoder i klassifisering av trykksår og bruk av et risikovurderingsinstrument i forkant av innsamlingen av forekomst. E-læringsprogram hadde bedre resultat enn klasseromsundervisning for klassifisering rett etter undervisning, mens det ikke var noen forskjell mellom metodene for bruk av risikovurderingsinstrumentet. I den andre artikkelen ble i alt 1209 pasienter inkludert. Nær hver femte pasient hadde trykksår når alle alvorlighetsgrader ble tatt med. Under halvparten av pasienter i risiko for og/eller med trykksår hadde en trykkfordelende madrass slik retningslinjer innenfor trykksårforebygging anbefaler og kun en femtedel hadde planlagt stillingsendring. Den siste artikkelen undersøkte sammenheng mellom trykksårforekomst, pasient risikofaktorer og organisatoriske faktorer i et utvalg av sykehusene som deltok. Forskerne fant sammenheng mellom høy risiko for trykksår og høy alder samt forebyggende tiltak. Lavere trykksårrisiko ble funnet når pasientene hadde få risikofaktorer, var moderat overvektige, innlagt ved rehabiliteringsavdelinger og ved bedre pasientsikkerhetskultur på avdeling. Funnene kan peke på at kunnskap om å iverksette tiltak ut fra en risikovurdering er mangelfull. Organisatoriske faktorer kan også forklare noe av forekomst av trykksår i sykehus.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 15. nov. 2017 13:56 - Sist endret 27. nov. 2017 13:57