Disputas: Dag Brekke - Arbeidsmedisin og samfunnsmedisin

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Evaluations of the project “Rapid Return to Work”. A controlled cohort study and three-year follow up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim  
  • 2. opponent: Overlege Liv Haugli, Helsedirektoratet, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Lønnmark Werner, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Thomas Clausen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Bjørgulf Claussen, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Unviersitetet i Oslo

Sammendrag

Rehabilitering av langtidssykemeldte ved en tverrfaglig poliklinikk under Sunnaas Sykehus ga ikke de forventede gode resultater.  Retur til arbeid etter tre år var lavere for intervensjonsgruppen på 420 sykemeldte sammenlignet med en kontrollgruppe (n=1260) som hadde vært sykmeldt like lenge, men som ikke fikk særskilt intervensjon. Begge gruppene ble fulgt i tre år. Ved intervensjonen hadde pasientene vært sykemeldt 6 måneder.  Endepunktsdata fra NAVs register for pasientene fra Østfold fylke ble organisert i fem funksjonelle grupper og viste at det var flere i studiegruppen som gikk over i deltidsarbeid, og særlig til midlertidige stønader eller til uførepensjon enn i kontrollgruppen. Den tverrfaglige korttidsintervensjonen på en dag ble oppfattet som nyttig og god av pasientene. 

Intervensjonen skjedde ved en av poliklinikkene til Sunnaas Sykehus og var en del av Regjeringens program «Raskere tilbake til arbeid». Pasientene var fortløpende henvist gjennom halvannet år fra fastlegene i Østfold og fikk en én dags tverrfaglig intervensjon – undersøkelse og veiledning – utført av minst tre av følgende: legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut eller sosionom.

Intervensjonen skjedde ved seks måneders sykemelding med kontrollpunktene 6, 12, 24 og 36 måneder etter intervensjonen.  NAV og arbeidsgiver deltok ikke i intervensjonen. En gruppe ble selektert på klinisk grunnlag til en ytterligere 4-6 ukers tverrfaglig intervensjon. En andel av disse var glidd ut av NAV-systemet og ble identifisert. De ble i større grad tilbakeført til rehabiliteringsaktivitet, men i mindre grad til arbeid.  Det var flere av disse som ble uføretrygdet enn i studiegruppen for øvrig.

De uventede resultatene vedrørende tilbakeføring til arbeid kan delvis forklares ved at deltakerne i intervensjonsgruppen sannsynligvis hadde større utfordringer enn de i kontrollgruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. des. 2017 08:57 - Sist endret 4. des. 2017 08:57