Disputas: Hedda Eik Grape - Helsefag

M.Sc. Hedda Eik Grape ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Becoming and Staying healthy from Fibromyalgia- a qualitative explorative study.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Målfrid Råheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen
  • 2. opponent: Professor Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Fakultetet for sosial vetenskap, Umeå Universitetet, Umeå, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Stein E Opjordsmoen Ilner, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Dag Brusgaard, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen ‘Becoming and staying healthy from Fibromyalgia’ har Hedda Eik Grape forsket på prosesser rundt sykdom, bedring og helse. Gjennom intervjuer av kvinner som har blitt friske fra Fibromyalgi, har hun studert deres fortellinger om egen tilfriskning. Fibromyalgi kjennetegnes ved kronisk utbredte smerter og utmattende tretthet. Diagnosen stilles på bakgrunn av klinisk undersøkelse og pasientens egen sykehistorie. Tilstanden tilhører en type helseplager det ofte reises tvil om, og det er først og fremst kvinner som får diagnosen. Per i dag finnes det ingen kjent kurativ behandling.

Funnene i avhandlingen viser at kvinnenes tilfriskning både er fluktuerende og strevsomme prosesser. For den enkelte innebærer dette å utforske og utvikle ny forståelse av kroppens tåleevne i hverdagen. Som frisk kan helsen fortsatt ikke tas for gitt, men forblir en kontinuerlig prosess, hvor den enkelte hele tiden er tvunget til å gjenskape det friske. Funnene bidrar til å nyansere forståelsen av tilfriskning som lineær prosess ved at man blir syk, får behandling og blir frisk igjen.  Avhandlingen viser at sykdom og helse ikke alltid er så lett å skille fra hverandre, men snarere kan ha til dels glidende overganger og vekslende posisjoner.

Teoretisk bygger avhandlingen på en forståelse av sykdom, bedring og helse som subjektive erfaringer som utspilles og formes i en sosial og kulturell kontekst. Den teoretiske tilnærmingen er inspirert av narrativ teori med fokus på sykdomsfortellinger. Dette har gjort det mulig å studere hvordan bedring gis mening gjennom at fortid, nåtid og fremtid bindes sammen til en meningsfull helhet. En narrativ tilnærming til historier om bedring gir også tilgang til hvordan samfunnets måter å forstå sykdom, bedring og helse veves inn i kvinnenes egne, individuelle fortellinger. Avhandlingen bidrar på denne måten med å nyansere den allmenne forståelsen innen helsevesenet om hvordan prosessen med å bli frisk kan gå til.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. nov. 2017 09:00 - Sist endret 6. nov. 2017 12:37